สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท • ปริญญาเอก

นิด้า สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

นักวิจัยที่มีศักยภาพ จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากปราศจากระบบนิเวศด้านการวิจัย
และนโยบายที่เอื้ออำนวย

รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ NIDA
World’s Top 2% Scientists list 2020 – 2023

by Stanford University

peerayuth

นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยแล้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ยังให้บริการทางด้านวิชาการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน สังคม และชุมชนใน 4 ด้านสำคัญ

สำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา

บริการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน

นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” โพลแห่งแรกในประเทศไทย

ที่มีทั้ง Public Poll และ Business Poll ให้บริการทำโพลและการสำรวจตามหลักวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชน

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชา
การและเป็นที่ปรคกษาบริหารโครงการ
สำคัญของหน่วยงานรัฐและเอกชน ครอบคลุมความต้องการทุกรูปแบบ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ “SuDSESC”

ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรบ การเป็นที่ปรึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

world class

11 คณะ 1 วิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : NIDA
กับหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับโลก

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาโท

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

Auttapol Rerkpiboon

นิด้า ให้ความรู้ และประสบการณ์

นำไปต่อยอดสู่ความสำเร็จ

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

THE-Award-2024-shortlisted