ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโท

คณะระดับปริญญาโทประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ป.โท ภาคปกติป.โท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์85,000 บาท170,000 – 180,000บาท
การจัดการภาครัฐและเอกชน85,000 บาท218,500 บาท
คณะบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ(RMBA)142,300 บาท
M.B.A. (Eng.)142,300 บาท
M.B.A. (Inter.)295,600 บาท
Accelerated MBA218,100 บาท
FIRM (Inter.)432,000 บาท
Young Executive MBA(YMBA)325,900 บาท
Flexible MBA307,300 บาท
CFIRM261,200 บาท
FLEX-CFIRM167,600 บาท
Professional MBA316,800 บาท
Executive MBA514,300 บาท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต93,500 บาท 
เศรษฐศาสตร์การเงิน93,500 บาท260,000 บาท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ93,500 บาท210,000 บาท
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร120,000 บาท330,000 บาท
คณะสถิติประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ69,000 บาท190,000 บาท
การจัดการโลจิสติกส์69,000 บาท230,000 บาท
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ69,000 บาท190,000 บาท
สถิติประยุกต์78,000 บาท250,000 บาท
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล78,000 บาท250,000 บาท
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารหารพัฒนาสังคม86,400 บาท119,000 บาท
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา86,400 บาท130,700 บาท
คณะภาษาและการสื่อสาร   Language & Communication (Int.)94,000 บาท184,500 บาท
Teaching English as an International Language96,000 บาท184,500 บาท
การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น112,300 บาท210,000 บาท
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ91,500 บาท184,500 บาท
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ103,800 บาท184,700 บาท
ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม105,000 บาท299,500 บาท
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์105,300 บาท221,700 บาท
กฎหมายเพื่อการบริหาร107,300 บาท233,400 บาท
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ98,500 บาท177,900 บาท
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม94,300 บาท237,700 บาท
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม81,700 บาท128,000 – 130,700 บาท
วิทยาลัยนานาชาติManagement (Inter.)299,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาเอก

คณะระดับปริญญาเอกประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์480,000 บาท
Governance and Development480,000 บาท
คณะบริหารธุรกิจBusiness Administration704,000 บาท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจEconomic(Inter.)440,000 บาท, 560,000 บาท, 680,000 บาท
คณะสถิติประยุกต์Computer Science & Information system(Inter.)380,000 บาท
Applied Statistic (Inter)288,000 บาท, 360,000 บาท
Business Analytics and Data Science (Inter.)380,000 บาท, 480,000 บาท
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารหารพัฒนาสังคม371,000 บาท, 465,000 บาท
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา371,000 บาท, 465,000 บาท
คณะภาษาและการสื่อสารLanguage & Communication (Inter.)420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท
Teaching English as an International Language (Inter.)420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Human Resource & Organization Development (Inter.)743,500 บาท, 857,500 บาท
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์512,000 บาท, 530,000 บาท
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ562,000 บาท, 720,000 บาท
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม541,500 บาท, 667,000 บาท, 973,000 บาท
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม329,000 – 541,000 บาท
วิทยาลัยนานาชาติManagement(Inter.)650,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม