ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโท

คณะระดับปริญญาโทประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ป.โท ภาคปกติป.โท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์85,000 บาท170,000 – 180,000บาท
การจัดการภาครัฐและเอกชน85,000 บาท218,500 บาท
คณะบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ142,300 บาท
M.B.A. (Eng.)142,300 บาท
M.B.A. (Inter.)358,400 บาท
Accelerated MBA238,100 บาท
Financial Investment and Risk Management (Inter.)432,000 บาท
Young Executive MBA414,900 บาท
Flexible MBA307,300 บาท
CFIRM261,200 บาท
FLEX-CFIRM167,600 บาท
Professional MBA316,800 บาท
Executive MBA514,300 บาท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต93,500 บาท 
เศรษฐศาสตร์การเงิน93,500 บาท260,000 บาท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ93,500 บาท210,000 บาท
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร120,000 บาท330,000 บาท
คณะสถิติประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ69,000 บาท190,000 บาท
การจัดการโลจิสติกส์69,000 บาท230,000 บาท
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ69,000 บาท190,000 บาท
สถิติประยุกต์78,000 บาท250,000 บาท
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล78,000 บาท250,000 บาท
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารหารพัฒนาสังคม86,400 บาท119,000 บาท
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา86,400 บาท130,700 บาท
คณะภาษาและการสื่อสาร   Language & Communication (Int.)94,000 บาท184,500 บาท
Teaching English as an International Language96,000 บาท184,500 บาท
การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น112,300 บาท210,000 บาท
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ91,500 บาท184,500 บาท
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ103,800 บาท184,700 บาท
ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม105,000 บาท299,500 บาท
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์105,300 บาท221,700 บาท
กฎหมายเพื่อการบริหาร107,300 บาท233,400 บาท
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ98,500 บาท177,900 บาท
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม94,300 บาท237,700 บาท
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม81,700 บาท128,000 – 130,700 บาท
วิทยาลัยนานาชาติManagement (Inter.)299,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาเอก

คณะระดับปริญญาเอกประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์480,000 บาท
Governance and Development480,000 บาท
คณะบริหารธุรกิจBusiness Administration704,000 บาท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจEconomic(Inter.)440,000 บาท, 560,000 บาท, 680,000 บาท
คณะสถิติประยุกต์Computer Science & Information system(Inter.)380,000 บาท
Applied Statistic (Inter)288,000 บาท, 360,000 บาท
Business Analytics and Data Science (Inter.)380,000 บาท, 480,000 บาท
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารการบริหารหารพัฒนาสังคม371,000 บาท, 465,000 บาท
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา371,000 บาท, 465,000 บาท
คณะภาษาและการสื่อสารLanguage & Communication (Inter.)420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท
Teaching English as an International Language (Inter.)420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Human Resource & Organization Development (Inter.)743,500 บาท, 857,500 บาท
คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์512,000 บาท, 530,000 บาท
คณะการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ562,000 บาท, 720,000 บาท
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม541,500 บาท, 667,000 บาท, 973,000 บาท
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม329,000 – 541,000 บาท
วิทยาลัยนานาชาติManagement(Inter.)650,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม