Master of Science Program in Applied Statistics

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรที่สร้างมืออาชีพ (Professional) ในการจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
  • เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Data Analytics) ด้วยเทคนิคคณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติ (Statistics) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
  •  มี 3สาขาให้เลือกเรียนตามความสนใจ สาขาสถิติ (Statistics: STAT) เน้นความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสถิติ สาขาวิทยาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk Management: ACT) เน้นความเชี่ยวชาญทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงปริมาณ (Quantitative Risk Analytics) สาขาพลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Science: CDS) เน้นความเชี่ยวชาญในการการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
42 หน่วยกิต
2 ปี
195,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ACT2/2566, STAT2/2566, CDS2/2566
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม - 23 ตุลาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

peecha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

1. รับนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพราะในหลักสูตรมีวิชาปรับพื้นความรู้พื้นฐานให้
2. สาขา STAT สอนเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลายมหาวิทยาลัยไม่มีสอน
3. สาขา ACT เรียนวิชาตามที่กำหนดโดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Society of Actuaries) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. สาขา CDS สอน Analytics โดยเน้นการวิเคราะห์ในสายงานแต่ละด้านทางธุรกิจทั้ง Accounting, Finance, Marketing, Operations, and HR

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์
สป 6001 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้
สป 6002 การวิเคราะห์เชิงทำนายประยุกต์
สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์
สป 7102 สถิติอนุมาน
สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล
สป 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ
สป 7105 การพยากรณ์เชิงปริมาณ
สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์
สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์
สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์
สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ
สป 7202 สถิติสำหรับแบบจำลองความเสี่ยง
สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน
สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภัย
สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย
สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย
สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์
สป 7302 การวิเคราะห์สถิติประยุกต์
สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน
สป 7304 วิทยาการข้อมูลการตลาด
สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ
สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์
สป 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง
สป 7401 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
สป 7402 การปรับปรุงและจัดการข้อมูล
สป 7403 การวิเคราะห์ข้อมูลสูญหายประยุกต์
สป 7404 ตัวแบบสมการโครงสร้าง
สป 7405 ตัวแบบพหุระดับ
สป 7406 หลักการประกันภัย
สป 7407 คณิตศาสตร์ประกันภัยระยะยาว
สป 7408 การวิเคราะห์การอยู่รอด
สป 7409 บัญชีและการเงินองค์การ
สป 7410 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สป 7411 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน
สป 7412 การประเมินผลโครงการ
สป 8001-8010 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์
สป 9000 การค้นคว้าอิสระ
สป 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3500
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ4,000
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคฤดูร้อน ภาคละ2,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ ภาคการศึกษาละ8000
ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ ภาคการศึกษาละ1200
ค่าบริการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ700
ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด) ภาคการศึกษาละ600
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ 2,500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร195,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
    สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
  2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม - 23 ตุลาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission