เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม และงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

ประวัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือ
กำเนิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สถาบันจึงน้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธี…

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม
และสร้างผู้นำ เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับสากล” จากวิสัยทัศน์ของสถาบัน
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3 ประการ คือ
1. สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. สร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ของสถาบัน จึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการไว้
ดังต่อไปนี้

 1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อ
  พัฒนาประเทศ
 2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยด้านการ
  บริหารการพัฒนา…

อธิการบดี

เกี่ยวกับนิด้า

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

อธิการบดี

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Administrative Studies) York University แคนาดา
 • M.E.S. (Information Management) York University แคนาดา
 • Diploma in Managerial Control & Management Information Systems, Research Institution for Management Science (RVB) เนเธอร์แลนด์
 • M.P.A. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • B.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • องค์การและการจัดการสมัยใหม่
 • การจัดการนวัตกรรมในองค์การ
 • งบประมาณภาครัฐ
รายละเอียด

รองอธิการบดี

เกี่ยวกับนิด้า

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

Dr. Wisakha Phoochinda

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Dr. Sombat Kusumavalee

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

เกี่ยวกับนิด้า

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

เกี่ยวกับนิด้า

ผศ.ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

Dr. Chandra nuj Mahakanjana

รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Dr.Asawin Nedpogaeo

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

คณบดี

เกี่ยวกับนิด้า

อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

คณบดีคณะสถิติประยุกต์

kullatip satararuji

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เกี่ยวกับนิด้า

รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Dr. Paithoon Monpanthong

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

Dr.Sorasart Sukcharoensin

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Dr.Sid Suntrayuth

ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

Dr.Chiraprapha Akaraborworn

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Dr. Kasma Suwanarak

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

Dr. Jaray Singhakowinta

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ploy suebvises

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

NIDA Council

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มีวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาระดับโลกที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างผู้นำ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาททั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(World Class Graduate Studies Concentrating on Creating Leaders and Sustainable Development with
Special Emphasis on the Role of Government, Business, and Civil Society.)

เข้าสูเว็บไซต์สภาสถาบัน

ติดต่อเรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ติดต่องานประชาสัมพันธ์

0-2727-3000

0-2375-8798

prnida@nida.ac.th

ติดต่องานสารบรรณ (รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก)

correspondence@nida.ac.th

2yu
html embed google map