หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรปริญญาโท ด้านการจัดการความยั่งยืน แห่งแรกในประเทศไทย สำหรับนักบริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพความยั่งยืน และบัณฑิตรุ่นใหม่ทุกสาขาวิชา ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ความยั่งยืนและทักษะในการจัดการความยั่งยืน

 • เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์ อาทิตย์)
 • จบภายใน 1 ปีครึ่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
39 หน่วยกิต
174,400 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

witchuda 1

รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรในสายวิชาชีพความยั่งยืน
 2. เรียนรู้การทำโครงการจริงในทีมสหสาขาวิชา
 3. สร้างเครือข่ายในวงวิชาชีพความยั่งยืน
 4. เลือกเรียนควบสองปริญญาโดยใช้เวลาเพิ่มเพียงครึ่งปี

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน
จย 5001 ศาสตร์ความยั่งยืนสำหรับธุรกิจ
SM 5001 Sustainability Science for Business
จย 5002 การจัดการธุรกิจกับความยั่งยืน
SM 5002 Business Practices and Sustainability

หมวดวิชาหลัก
จย 6001 การพัฒนากรอบการดำเนินงานและกลยุทธ์ความยั่งยืน
SM 6001 Sustainability Framework and Strategy Development
จย 6002 ภาวะผู้นำความยั่งยืนและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
SM 6002 Sustainability Leadership and Change Management
จย 6003 การวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
SM 6003 Sustainability Performance Evaluation and Measurement
จย 6004 การรายงานและเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
SM 6004 Sustainability Reporting and Disclosure

หมวดวิชาเลือก
จย 7001 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (*)
SM 7001 Sustainable Supply Chain Management (*)
จย 7002 การผลิตอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีเชิงนิเวศ
SM 7002 Sustainable Manufacturing and Eco-technologies
จย 7003 การตลาดเพื่อความยั่งยืน
SM 7003 Sustainability Marketing and Branding
จย 7004 การเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
SM 7004 Sustainability Finance & Investment
จย 7005 การประเมินมูลค่าความยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคม
SM 7005 Sustainability-Adjusted Valuation and Societal Impact
จย 7006 การวิเคราะห์ข้อมูลความยั่งยืน (*)
SM 7006 Sustainability Analytics (*)
จย 7007 การจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
SM 7007 Sustainability Risk Management
จย 7008 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการคาร์บอน (*)
SM 7008 Climate Change and Carbon Management (*)
จย 7009 สิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (*)
SM 7009 Human Rights and Responsible Business Conduct (*)
จย 7010 ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
SM 7010 Stakeholder Engagement and Materiality
จย 7011 การออกแบบอย่างยั่งยืนและระบบนิเวศนวัตกรรม
SM 7011 Sustainable Design and the Innovation Ecosystem
จย 7012 การเปลี่ยนผ่านและปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน
SM 7012 Sustainability Transition and Transformation

วิชาเลือกอื่นๆ
จย 8001 ปฏิบัติการจัดการความยั่งยืน (*)
SM 8001 Practicum in Sustainability Management (*)
จย 8002 สัมมนาการจัดการความยั่งยืน
SM 8002 Seminar in Sustainability Management
จย 8003 การศึกษาตามแนวแนะ
SM 8003 Directed Study
จย 8004 หัวข้อพิเศษทางการจัดการความยั่งยืน
SM 8004 Special Topics in Sustainability Management

วิชาการค้นคว้าอิสระ
จย 9000 การค้นคว้าอิสระ
SM 9000 Independent Study

วิทยานิพนธ์
จย 9004 วิทยานิพนธ์
SM 9004 Thesis

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1137,600
ปีที่ 236,800
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร174,400

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสัมภาษณ์
 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ/หรือ ประกาศของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission