GSCM

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

Graduate School of Communication Arts and Management Innovation
เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSCM) 

เป็นคณะด้านนิเทศศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้วยองค์ความรู้ที่ผสมผสานระหว่างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสาธารณะ การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีทันสมัยอย่างลงตัวและทันสมัย ช่วยยกระดับ ต่อยอดความรู้ ให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลที่ทักษะการจัดการการสื่อสาร และการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะอันดับต้นๆที่มีความต้องการสูงสุดของทุกองค์กร

หลักสูตรของคณะ เน้นการให้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีพื้นฐานจากแนวคิดและทฤษฎีที่แข็งแกร่ง และการฝึกปฏิบัติที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

ระดับปริญญาโท จำนวน 2 สาขา

  1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (Communication and Innovation) ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาเอก คือ
    1.  การสื่อสารการตลาดและดิจิทัล (i-Digital Marketing)
    2. การสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (i-Creative)
    3. นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม (i-Social Media)
    4. การสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน (i – Health Communication and Sustainability)
  2. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Communication Management with Data Analytics)

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล AUN-QA

GSCM NIDA, Where Innovation Drives Communication!
GSCM NIDA #เรียนกับตัวจริง

school Video Cover

Admission สมัครเรียน

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรฝึกอบรม

ศิษย์เก่าปริญญาเอกนิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 7 ได้แก่... ดร.อดิเทพ เกตุชาติ, Senior Enterprise Data Analytics Strategist, ธนาคารกสิกรไทย ตอนเรียนป.เอกที่นิเทศ@นิด้า ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Thai Multinational Companies and Their Corporate Branding in The Asean Region” อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ “ผมอยากส่งกำลังใจให้คนที่กำลังเรียน ป.เอก และคนที่กำลังคิดว่าอยากจะเรียน เส้นทางนี้ไม่ง่ายแต่ทุกคนสามารถทำได้ ขอแค่ใจสู้! แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี ผมบอกกับตัวเองเสมอว่าต้องสู้! สมการความสำเร็จมีเพียง “ความตั้งใจ + ความอดทน + ให้กำลังใจตัวเอง = ความสำเร็จ” เพราะการเรียนวิทยานิพนธ์ปริญาเอกทุกคนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องตั้งใจมากและใช้ความอดทนสูง และที่สำคัญทุกคนต้องเจอช่วงเวลาที่ทุกข์ ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการให้กำลังใจตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถอดสมการความสำเร็จคนอื่นช่วยเราได้เพียงให้คำแนะนำแต่ตัวเราต้องเป็นคนลงมือทำ!”
Alumni Image Profile
ดร.อดิเทพ เกตุชาติ
ศิษย์เก่าปริญญาเอกนิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 7

Contact ติดต่อคณะ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 8
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240