ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) (ภาคภาษาไทย)

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ถ้าคุณใช่ เราให้ทุน พร้อมมีเงินเดือนให้

  • เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆแบบสหวิทยาการ
  • มีทุนการศึกษา
  • เพิ่มโอกาสในการเลือกแผนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
  • เพิ่มโอกาสในด้านการประกอบอาชีพ
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
(48)(54)(90) หน่วยกิต
แบบ 1(1.1) - แบบ 2(2.1) - แบบ 2(2.2)
541,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่22
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Dr.Asawin Nedpogaeo

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

AUN QA รับรองมาตรฐานหลักสูตร #PhD นิเทศนิด้า หนึ่งเดียวใน ASEAN

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม #นิเทศนิด้า ได้รับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากลจาก AUN QA ด้วยหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆ แบบสหวิทยาการ

เป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์

นอกจากนี้นิเทศนิด้ายังมี Facility ต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมไปถึง Multimedia Studio ก็มีให้นักศึกษาได้ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php

ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

ภส 6000 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
นน 8000 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8002 นวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8201 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารและสังคม (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8202 สัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8203 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8101 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 9900 วิทยานิพนธ์
นน 8204 สื่อ ประเด็นสาธารณะและความเกี่ยวพัน
นน 8205 สื่อ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
นน 8206 การสื่อสารระดับโลกและสื่อ
นน 8000 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
นน 8002 นวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
นน 8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หน่วยกิต
นน 8101 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 หน่วยกิต
นน 8200 นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
นน 8201 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารและสังคม 3 หน่วยกิต
นน 8202 การสัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
นน 8203 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หน่วยกิต
นน 9901 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
ภส 6000 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
นน 8301 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
นน 8300 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค
นน 4001 จริยธรรมการสื่อสารและกฎหมายในยุคดิจิทัล
นน 8204 สื่อ ประเด็นสาธารณะและความเกี่ยวพัน
นน 8205 สื่อ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
นน 8206 การสื่อสารระดับโลกและสื่อ
นน 5000 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
นน 5001 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
นน 5002 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
นน 5003 ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเล่าเรื่อง 3 หน่วยกิต
นน 5004 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
นน 5005 การบริหารการสื่อสารแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
นน 5006 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม 3 หน่วยกิต
นน 5007 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
นน 8000 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
นน 8002 นวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
นน 8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หน่วยกิต
นน 8101 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 หน่วยกิต
นน 8200 นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
นน 8201 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารและสังคม 3 หน่วยกิต
นน 8202 การสัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
นน 8203 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หน่วยกิต
นน 8303 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
นน 9900 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
นน 8302 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า
ภส 6000 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
นน 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นน 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

การเรียนการสอนภาษาไทย

แบบ 1 (1.1)หน่วยกิตละ 10,000 บาท541,500
แบบ 2 (2.1)หน่วยกิตละ 10,000 บาท667,500
แบบ 2 (2.2)หน่วยกิตละ 10,000 บาท973,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร541,500

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภาสถาบันให้การรับรองวิทยฐานะ (กรณีแบบ 1(1.1) และแบบ2(2.1))
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีผลการศึกษาดีเด่นจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภาสถาบันให้การรับรองวิทยฐานะ (กรณีแบบ 2(2.2))
  3. การมีประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission