MAX

นวต.MAX: Digital Intelligence and Smart System

ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร

“นวต.MAX เปิดมุมมองวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตและระบบอัจฉริยะ ให้กับผู้บริหารระดับสูง โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและประสบความสำเร็จอย่างสูง”

หลักสูตร นวต.MAX มุ่งพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงในหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความรู้นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต และนวัตกรรมการบริหารที่นำไปสู่มาตรฐานระดับสากลและเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นําในโลกยุคใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายนักบริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตใจที่เสียสละยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการรับใช้สังคมและประเทศ

สมัครเรียน
หลักสูตรฝึกอบรม
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
เรียนเฉพาะวันพฤหัส 13.30 - 20.00 น.
กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
- หน่วยกิต
115 ชั่วโมง
86,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : โปรดติดต่อคณะ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

a anchana 04

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

• นวต.MAX เป็นหนึ่งในสิบหลักสูตรยอดนิยมสำหรับผู้บริหารระดับสูง https://deoneacademy.com/10-popular-courses-for-senior-executives/
• ผู้เข้ารับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง” และ “Executive Mini Master of Management in Digital Intelligence and Smart Systems”

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

– นวัตกรรมการบริหารของธุรกิจระดับโลกและธุรกิจในประเทศ (Globalization of innovation: the role of multinational and local enterprises)
– การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารระดับสูงในยุคดิจิทัล
1 การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
(Artificial Intelligence in Public and Private Organizations)

2. เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิตและบล๊อกเชน
(Metaverse and Blockchain Technology)

3. Startup ภายใต้ระบบเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน
(Startup: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies)

4. การใช้ Big Data เพื่อการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร
(Big Data for Analysis of Organizational Strategies)

– การจัดการภายใต้ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่ (Management in the context of modern globalized economics, politics and culture)
– นวัตกรรมการบริหารที่นำไปสู่มาตรฐานระดับสากลและเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นําในโลกยุคใหม่ (The internationalization of innovative activities)
– การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์สำหรับนวัตกรรม (Leveraging social networks for innovation)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน86,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร86,500

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยว่า ๑๐ ปี และเป็นนักบริหารที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

– ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป (ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานหน่วยงานหรือองค์กรอื่นของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชน หรือพนักงานองค์การภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) โดยได้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

– นักบริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน

– ผู้ประกอบกิจการหรือนักบริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน

– สื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยว่า ๑๐ ปี

– ผู้ได้รับการคัดเลือกและส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม

– บุคคลซึ่งหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร : โปรดติดต่อคณะ

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร