Master of Science Program in Cybersecurity Risk Management

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBERSECURITY) (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ก้าวสู่การเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์” วิเคราะห์ความเสี่ยง และป้องกันด้านความมั่นคงของสารสนเทศ ศึกษากฎหมายนิติดิจิทัล รู้เท่าทันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

  1. หลักสูตรที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ Information Security, Information Security Risk Management และ Cybersecurity Law เพื่อให้คุณได้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทางไซเบอร์”
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (Master of Science Program in Cybersecurity Risk Management) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ผสานศาสตร์ใน 2 สาขาเข้าไว้ด้วยกัน คือ สาขาการจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีใน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชากฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตร์
  3. ถ้าคุณต้องการพัฒนาตัวเองให้ก้าวล้ำในโลกเทคโนโลยี นี่คือหลักสูตรพิเศษที่เตรียมไว้เพื่อคุณโดยเฉพาะ หลักสูตรเข้มข้น เพื่อให้คุณรู้จริง ทั้งในด้านไซเบอร์ และนิติดิจิทัล
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
36 หน่วยกิต
191,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่CYBER 2/66
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม - 23 ตุลาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

1. มีโอกาสคว้าใบประกาศนียบัตรระดับโลกถึง 4 ใบ ได้แก่ CISCO Cyber Ops Association (CBROPS), Certified Ethical Hacker (CEH), GIAC Penetration Tester (GPEN) และ Certified Information System Security Professional (CISSP)
2. มีรายวิชาที่น่าสนใจ ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ อาทิ การวิเคราะห์ความเสี่ยงสาหรับความมั่นคงของสารสนเทศ การทดสอบการเจาะโจมตีและการวิเคราะห์หาจุดอ่อน นิติดิจิทัลและการสืบสวนกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ฯลฯ
3. ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry Skills) ด้วยตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่บริษัทชั้นนำหลายแห่งต้องการตัว
4. จบไม่ตรงสายก็เรียนได้ เพราะมีคอร์สปูพื้นฐานให้ก่อนเรียน

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

สมซ 4001 ระบบกฎหมายและนิติวิธี
สมซ 4002 การปฏิบัติการความมั่นคงไซเบอร์
สมซ 6001 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ
สมซ 6002 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับความมั่นคงของสารสนเทศ
สมซ 6003 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์
สมซ 7001 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สมซ 7002 ความมั่นคงของคลาวด์คอมพิวติ้ง
สมซ 7004 การทดสอบการเจาะโจมตีและการวิเคราะห์หาจุดอ่อน
สมซ 7005 นิติดิจิทัลและการสืบสวน
สมซ 7006 นโยบายความมั่นคงของสารสนเทศ
สมซ 7007 การกำกับดูแลระบบสารสนเทศ
สมซ 7008 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
สมซ 7009 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมซ 7010 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
สมซ 7011 การจัดการความเสี่ยงสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงของสารสนเทศ
สมซ 7012 การตรวจสอบความมั่นคงของสารสนเทศ
สมซ 9000 การค้นคว้าอิสระ
สมซ 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ3500
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ4000
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคฤดูร้อน ภาคละ2000
ค่ากิจกรรมพิเศษ เทอมละ8000
ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ ภาคพิเศษภาคละ1200
ค่าบริการเทคโนโลยี700
ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) ภาคการศึกษาละ600
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ2500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร1000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร191,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม - 23 ตุลาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission