ศศ.ม.

หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงาน สู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • เรียนเสาร์ – อาทิตย์
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิติศาสตร์ นิด้า
36 หน่วยกิต
224,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่13
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มีนาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

m gel3

ผศ. ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรง
 2. ได้รับการรับรองหลักสูตร AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)

วิชาในหลักสูตร

 1. กฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development)
 2. หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองค์กร (Rule of Law, Ethics and Good Governance for Organization Management)
 3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการบริหาร (Civil and Commercial Law for Management)
 4. กฎหมายอาญากับการบริหาร (Criminal Law for Management)
 5. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (Law on Administration of State Affairs)
 6. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรการจัดการและความรับผิด (Law on Organization, Management and Liability)
 7. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
 8. ระบบกฎหมายและนิติวิธี (Legal System and Juristic Method)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ชำระเป็นภาคการศึกษา

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 167,800
ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 252,800
ครั้งที่ 3 ภาคฤดูร้อน32,000
ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 150,800
ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 221,300
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร224,700

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มีนาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission