สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการ
เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library, ห้องประชุมและ
ห้องเรียนที่ทันสมัย, บริการห้องคอมพิวเตอร์, บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI),
กีฬาและนันทนาการ, อาคารนิด้าสัมพันธ์(อาคารที่จอดรถ) และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

Student Life

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในนิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library, ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย, บริการห้องคอมพิวเตอร์, บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI), กีฬาและนันทนาการ, อาคารนิด้าสัมพันธ์(อาคารที่จอดรถ) และอื่นๆ อีกมากมาย

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

Living & Digital Library

ห้องสมุด

Student Life

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในนิด้า

ห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ห้อง และสำหรับให้นักศึกษาทำงาน (walk-in) 1 ห้อง แต่ในกรณีที่ห้อง walk-in เต็ม และห้องอื่นไม่มีการเรียนการสอน จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้งานได้เช่นกัน

Computer Room Service

Recreation & Wellness

Wi-Fi Service

บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการ
เข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอม
พิวเตอร์ Notebook หรือ PDA ที่สนับสนุน Wi-Fi ก็จะสามารถเข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้ NetID ที่ได้รับไปในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานดังกล่าว

บริเวณที่ติดตั้งจุดส่งสัญญาณ เพื่อให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย มีทั้งหมด 120 จุด กระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วสถาบันผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้

สถาบันได้เตรียมสถานที่ให้นักศึกษา และบุคลากรได้ออกกำลังกาย ทั้งสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง รวมถึงฟิตเนสอีกด้วย

Recreation & Wellness

กีฬาและนันทนาการ

Health Service

บริการด้านสุขภาพ

การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาล
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.

การตรวจรักษาโดยแพทย์ ด้านอายุรกรรม
ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

การตรวจรักษาโดยจิตแพทย์
ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทางมายังสถาบันด้วยรถยนต์ส่วนตัว จะไม่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษา ด้วยสถาบันมีสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาได้มากกว่า 1,000 คัน โดยสามารถจอดรถได้ที่อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น รองรับการจอดรถ กว่า 700 คัน และบริเวณใต้อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 2 ชั้น รองรับการจอดรถเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400 คัน และยังไม่รวมบริเวณลานจอดรถภายนอกอาคารต่างๆ

นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยังมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า “EA Any Where” สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์ EV จำนวน 4 ช่องบริการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อรองรับการใช้พลังงานทางเลือก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง อันก่อให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ

Parking

Recreation & Wellness

NIDA Shuttle

บริการรถไฟฟ้า

NIDA สนับสนุนการเดินทางให้ครอบคลุมทั้งสถาบัน โดยมีบริการรถกอล์ฟขับเคลื่อนไฟฟ้าฟรี เพื่อให้บริการรับ – ส่งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสถาบันจากในประเทศและต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3457

NIDA มีพื้นที่รอบๆ ระหว่างอาคารที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เปิดให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าใช้งานได้ภายในระยะเวลาเปิดทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในสถาบันยังมีการจัดที่นั่งและศาลาอเนกประสงค์กระจายอยู่ตามพื้นที่สีเขียวต่างๆ เพื่อใช้พื้นที่ในการอ่านหนังสือและทำงานได้ มีปรับการภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ สนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชน

Green Space

พื้นที่สีเขียว

Pedestrian

ทางเชื่อมอาคาร

มีเป้าหมายในการบริหารจัดการการเดินทางเพื่อความยั่งยืนภายในสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-motorized mobility) และใช้งานระบบขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทางเท้า การสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารซึ่งสามารถเดินเชื่อมต่อได้ครอบคลุมอาคารทั้งหมดภายในสถาบัน

NIDA ออกแบบทางเดินภายในสถาบันโดยคำนึงถึงทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่บุคคลที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ไปจนถึงผู้ทุพพลภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

Ramp

ทางเดิน ทางลาด

PWD

ห้องน้ำผู้พิการ

NIDA มีห้องน้ำที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั้งคนที่แข็งแรงดี เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และคนที่มีความบกพร่องทางกาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น สะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆภายในสถาบัน

ผลิตผลงานวิจัย และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายในศูนย์มีระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การทดสอบเทคโนโลยีและแนวความคิดการพัฒนาเมือง ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจริงต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักพัฒนาเมืองและชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นไปตามปรัชญาของสถาบัน Wisdom for Sustainable Development

Smart City Lab

ห้องปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ

Student Dormitory

หอพักนักศึกษา

ห้องพักสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 56 ห้อง ซึ่งอยู่ชั้น 11-12
อาคารนิด้าเฮาส์ จำนวน 34 ห้อง

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082 782 8942 ในวันและเวลาทำการ

การเดินทางมานิด้า

เดินทางโดยรถยนต์

มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ

มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยรถประจำทาง

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501+ รถมินิบัส หมายเลข 27

เดินทางโดยทางเรือ

คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง