เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (ภาคปกติ )

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ผลิตบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์การเงินในระดับสูง ที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดรับกับอุตสาหกรรมการเงินตามมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG)
 • หลักสูตรเปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
 • ภาคปกติเรียนวันเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)
 • ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
 • ภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ค่าใช้จ่าย ภาคปกติไม่เกิน 100,000 บาท, ภาคพิเศษ 250,000 บาท
 •  ภาคปกติเรียน 2 ปี, ภาคพิเศษ เรียน 1 ปี 8 เดือน
 • โครงสร้างหลักสูตรมี แผน 1 (วิทยานิพนธ์) และ แผน 2 (ค้นคว้าอิสระ) หากเลือกเรียนแผน 1 จะทำวิทยานิพนธ์แทนการเรียนวิชาเลือกและวิชาการค้นคว้าอิสระ
 •  ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) Master of Economics (Financial Economics)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
99,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่15
เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

pro1p

รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม

D.B.A. (Finance) United States International University, USA Research Interests: Governance, Corporate Finance, Financial Investment, International Finance, Project Evaluation and Management

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. มีให้เลือกเรียน 2 สาขาวิชาเอก
 2. การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน
 3. การวางแผนและการจัดการความมั่งคั่ง
 4. สามารถศึกษาได้ทั้งสองสาขาวิชาเอก และจะได้ Double Major แสดงใน Transcript (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 5.  เนื้อหาบางวิชาของหลักสูตรสามารถเทียบเคียงความรู้เพื่อสอบ AISA/CISA/CFA และ CFP ได้
 6.  หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA
 7. มีทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่ากิจกรรมพิเศษทั้งหมดตลอดหลักสูตร

วิชาในหลักสูตร

 1. ศก 7011 ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
  FE 7011 Asset Pricing Theory
 2.  ศก 7021 การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง
  FE 7021 Financial Planning and Wealth Management
 3.  ศก 7030 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
  FE 7030 Financial Innovation and Technology

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ99,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร99,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สถาบันกำหนด

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission