GSDMS

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

Graduate School of Social Development and Management Strategy
เว็บไซต์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

คิดวิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง
วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

Admission สมัครเรียน

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรฝึกอบรม

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกิดสมดุลรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตชีวิตประจำวัน การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการนึกถึงตัวเองก่อน การพัฒนาสมรรถนะตัวเอง ค้นคว้าหาความรู้ นำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง เมื่อได้มาเรียนทำให้รู้จักเปลี่ยนมุมมอง ความคิดใหม่ๆโดยเฉพาะการสร้างกรอบแนวคิดในการทำงาน ปรับให้เป็นระบบให้ดีขึ้น เหมือนการมองหาร้านตัดสูทร้านนึง เราอยากให้สูทที่เราใส่เป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการตอบโจทย์สิ่งที่เราคาดหวังไว้ ว่าเราเดินออกไปแล้วเราจะเป็นคนแบบใด"
Alumni Image Profile
ดร.อนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหม
ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

Contact ติดต่อคณะ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16-17
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240