GSL

คณะนิติศาสตร์

Graduate School of Law
เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีชื่อเสียงระดับประเทศ มีเป้าหมายที่จะผลิตนักกฎหมาย นักบริหาร และนักวิชาการ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ของคณะ
ที่บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์กฎหมายร่วมกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) บนหลักการนำกฎหมายไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นธรรม

คณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ (คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และคณะกรรมการข้าราชการอัยการ) รวมถึงผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานระดับสากล (AUN-QA)

school Video Cover

Admission สมัครเรียน

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรฝึกอบรม

✅นิด้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ✅นิติศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นธรรม .. ?นิติศาสตร์นิด้า เสริมสร้างกฏหมาย ส่งเสริมความยุติธรรม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน.. ?เชิญชวนผู้รักความถูกต้อง ศรัทธาความยุติธรรม ร่วมเรียนรู้ด้วยความอบอุ่น กับคณะนิติศาสตร์นิด้า เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืน ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Alumni Image Profile
ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Contact ติดต่อคณะ

คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240