กรรมการสภาสถาบัน

preecha

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบัน

รายละเอียด
Veerawat

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภาสถาบัน

รายละเอียด
chada

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
juree

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
nut

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
jeerawan

คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
suwanna

ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
somkid

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
rapee

คุณรพี สุจริตกุล

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด
atthapol

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม ประธานสภาคณาจารย์
นางสาวภารดี เทพคายน ประธานสภาพนักงาน
นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย หงส์จารุ ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา จินตกานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา สู้รักษา

เลขานุการสภาสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

อำนาจ หน้าที่ และบทบาทของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 1. กำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 2. ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสำหรับส่วนงาน นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้
 3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
 4. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
 5. อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของสถาบันและที่สถาบันจัด การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 6. อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต 
 7. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของสถาบันตามมาตรา 9 รวมทั้ง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
 8. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
 9. แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 10. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสำนัก
 11. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย หรือสำนัก
 12. อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการสมทบ หรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนรวม ทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
 13. กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
 14. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
 15. อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 14 (8)
 16. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
 17. รับรองรายงานประจำปีของสถาบันและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
 18. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู่ใน หน้าที่และอำนาจของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวทำการแทน แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
 19. สร้างเสริมและตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ

สำนักงานสภาสถาบัน

สำนักงานสภาสถาบัน มีภาระหน้าที่ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสถาบัน สภาคณาจารย์ และสภาพนักงาน และด้านการบริหารงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งภาระหน้าที่อื่น ตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย

เว็บไซต์สภาสถาบัน