Master of Arts Program in Social Development Administration

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ศูนย์นอกที่ตั้ง จ.ยะลา

มุ่งผลิตนักบริหารการพัฒนาสังคมที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

  • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
  • จบภายใน 2 ปี
  • Block Course Learning
  • ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการพัฒนาสังคม)
    Master of Arts Program in Social Development Administration
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ศูนย์นอกที่ตั้ง จ.ยะลา
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า
39 หน่วยกิต
128,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 29
เปิดรับสมัคร ทางไปรษณีย์ วันนี้ - 26 เมษายน 2567 และสมัครด้วยตนเอง วันนี้ - 3 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Somsak

ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาเรียน

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

1. สาขาวิชาเอกนโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
(Social Policy and Administrative Strategic Planning)
2. สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การและความรับผิดชอบทางสังคม
(Organization Management and Social Responsibility)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 129,300
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 212,000
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 329,300
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 129,300
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 19,500
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 319,300
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร128,700

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  2. มีประสบการณ์ทํางาน 1 ปี นับถึงวันเปิดภาค โดยต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งงานและประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา
  3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ทางไปรษณีย์ วันนี้ - 26 เมษายน 2567 และสมัครด้วยตนเอง วันนี้ - 3 พฤษภาคม 2567
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร