าบันบัณฑิัฒนบริารตร์ ำนัานสาสาบัน คณะ/วิทยาลัย ำนัานยุทธตร์ ำนัานยุทธตร์ ำนักัฒนา ำนักบรรัฒนา ำนัานอธิารบดี ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลละสนเทศ คณะัฐประาสนตร์ งตรวอบายใน คณะบริารกิจ คณะัฒนาารเฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณละื่าร คณะัฒนาทยากรมนุษย์ คณะนิติตร์ วิทยาลัยนานาาติ คณะจัดารท่งเที่ยว คณะัฒนาังคมละยุทธารบริาร งยุทธตร์ละแผนาน ำนวยารบริานำนัก ำนวยารบริานำนัก ำนวยารบริานำนัก ำนวยารบริานำนัก ศูนย์ารรียนรู้ตลอดีวิต ศูนย์บารวิาร งบริารวิจัย ศูนย์คังปัญญาละสนเทศ วิเทสัมพันธ์ละื่ารงค์าร ศูนย์นวัตกรมารปลี่ยน(Transformation Unit) งบริารทยากรสสนเทศละารรียนรู้ งบริารเทคโนโลยีดิจิทัลละสนเทศ ศูนย์ัฒนาทุนละสินทย์(Development Unit) คณะนิเทตร์ละนวัตกรมจัดาร คณะบริัฒนาิ่งแวดล้อม งบริานก งคังละดุ ฎหมาย งบารศึก งบริารละัฒนาทยากรบุคคล ศูนย์ณประโยชน์ละประังคม ศูนย์ศึกัฒนาที่ยั่งยืนละเฐกิจพียง ศูนย์ำรวจคามคิดเห็น"นิ้าโ" อธิารดี

เอกสารอ้างอิง