Master of Public and Private Management Program

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ชลบุรี

เสริมสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สร้างความเข้าใจบทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชน
และสร้างความร่วมมือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 • ได้รับปริญญา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management Program)
 • ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
 • หลักสูตร 2 ปี ศึกษาในระบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละ 1 วิชา (3 หน่วยกิต) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา)
 • เรียนเต็มวัน นอกเวลาราชการ (เน้นวันอาทิตย์)
 • เรียนครบหลักสูตร (13 วิชา) นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่คณะเปิดสอน
  (กรุงเทพมหานคร และ จ.ชลบุรี)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ชลบุรี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
39 หน่วยกิต
214,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่-
เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2/2566 (สิงหาคม)

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Dr. Chandra nuj Mahakanjana

รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตร MPPM แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตร AUN-QA
 2. หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตเปิดสอนมามากกว่า 25 ปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 3. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอกเกือบ 100 % และเชี่ยวชาญด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน
 4. บูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์อย่างมีระบบซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 5. มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 6. สร้างเครือข่ายจากหลากหลายวิชาชีพและหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก
รอ 6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Administration and Sustainable Development)
รอ 6001 การวิจัยทางการจัดการ (Management Research)
รอ 6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Sector Management)
รอ 6003 องค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)

หมวดวิชาเอก
รอ 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ (Strategic Management and Public Policy)
รอ 7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Management and Development for Excellence)
รอ 7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร (Financial Management for Executive)
รอ 7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร (Marketing Management for Executive)

หมวดวิชาเลือก
รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Management and Technology)
รอ 7101 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ (Economics for Management)
รอ 7103 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ(Independent Study: Combination of Practical and Theoretical Knowledge)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน214,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร214,500

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2/2566 (สิงหาคม)
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission