การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและการเตรียมความพร้อมการสอบ

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารโครงการที่มีเครื่องมือ องค์ความรู้ และเทคนิคจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใด้ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 •  การเรียนรู้ในวิชานี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เข้าอบรม ดังนั้น การเรียนในวิชานี้จึงคาดหวังการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าอบรมไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถาม การตอบคำถาม หรือ การแสดงความคิดเห็น
 • ผู้เข้าอบรม นอกจากจะต้องรู้ถึงทฤษฎีและเนื้อหาของการเรียนแล้ว ยังต้องสามารถประยุกต์ทฤษฎีหรือเนื้อหาในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง หรือสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
สมัครเรียน
หลักสูตรฝึกอบรม
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
- หน่วยกิต
40 ชั่วโมง
39,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่17
เปิดรับสมัคร วันนี้– 31 กรกฎาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

194980 e1679898096335

Assoc.Prof.Dr.Danuvasin Charoen

Director of Center for Business Innovation

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

ครอบคลุมความรู้ เครื่องมือ กระบวนการ และเทคนิคสำหรับการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานของ PMI

วิชาในหลักสูตร

 • Project Management Fundamentals : 3 Hours.
 • Integration Management : 3 Hours.
 • Scope Management : 3 Hours.
 • Time Management : 3 Hours.
 • Cost Management : 3 Hours.
 • Quality Management : 3 Hours.
 • Human Resource Management : 3 Hours.
 • Communication Management : 3 Hours.
 • Risk Management : 3 Hours.
 • Procurement Management : 3 Hours.
 • Stakeholder Management : 3 Hours.
 • Professional and Social Responsibility : 3 Hours.
 • PMP Exam Preparation/ Project Management Software : 4 Hours.

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมคนละรวมค่าสมัคร PMI Membership คนละ 139US$/ปี39,000
พิเศษ! กรณีเป็นศิษย์ปัจจุบัน / หรือ ศิษย์เก่านิด้า / หรือ เคยอบรมกับศูนย์ / หรือ สมัครพร้อมกัน 2 คนลดเหลือ คนละ35,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร39,000

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร วันนี้– 31 กรกฎาคม 2566

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร