หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

“Environmental Management is
both Science and Art”
มันจะดีสักแค่ไหน หากประเทศไทยมีนักบริหาร
ที่มีทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการนำไปประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างผสมผสานกลมกลืนกัน
ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุน
ให้ทุกคนก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารคนนั้น

  • เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์ อาทิตย์)
  • จบภายใน 1 ปีครึ่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
39 หน่วยกิต
125,400 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ -
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

“ที่แห่งนี้ เราไม่ได้สนับสนุนคนให้เป็นนักสิ่งแวดล้อม แต่เราสนับสนุนให้คนเป็นนักบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม”
ในการบริหารจัดการสิ่งใดก็ตาม นักบริหารจำเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน และมองเห็นภาพรวมในการแก้ปัญหา แต่อาจไม่จำเป็นต้องลงมือทำสิ่งนั้นด้วยตนเองเสมอไป หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนโลกจำลองที่ให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนรู้ว่าการมองเห็นภาพรวมเพื่อการแก้ไขปัญหานั้นเป็นอย่างไร และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ที่รอบด้าน ผ่านการออกแบบรายวิชาที่หลากหลายซึ่งผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ สู่การเติบโตเป็นนักบริหารด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก
จส 6001 จริยธรรม อุดมการณ์ และการคิดเชิงระบบด้านสิ่งแวดล้อม
จส 6002 สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ
จส 6003 การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
จส 6004 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
จส 6005 นโยบาย การเมือง และกฎหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อม
จส 6006 หลักการวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

หมวดวิชาเอก
สาขาวิชาเอกการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
จส 7101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ
จส 7102 ภาวะผู้นำและการบริหารความเปลี่ยนแปลงในการจัดการสิ่งแวดล้อม
จส 7103 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
จส 7104 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
จส 7105 การปฏิบัติการวางแผนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามประเมินผล
จส 7106 การอภิบาลสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม 
จส 7201 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
จส 7202 การจัดการควบคุมมลพิษ
จส 7203 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
จส 7204 เทคโนโลยีสะอาด และการจัดการพลังงาน
จส 7205 ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
จส 7206 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเอกสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จส 7301 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา
จส 7302 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและการสอนเพื่อสร้างสติปัญญา
จส 7303 สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาชุมชน
จส 7304 นวัตกรรมและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
จส 7305 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
จส 7306 การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา

สาขาวิชาเอกการจัดการเมือง ชุมชนและท้องถิ่นยั่งยืน 
จส 7401 การพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืน
จส 7402 การจัดการความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันของเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
จส 7403 วิทยาการข้อมูลและการแสดงรูปแบบเมืองและที่อยู่อาศัย
จส 7404 การวางแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน
จส 7405 การจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษสำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
จส 7406 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชน

หมวดวิชาเลือก
จส 7701 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
จส 7702 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
จส 7703 การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
จส 7704 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
จส 7705 การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ทะเลและชายฝั่ง
จส 7706 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จส 7707 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพบรรยากาศ
จส 7708 การประเมินผลกระทบและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
จส 7709 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
จส 7710 การประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

วิชาเลือกอื่น ๆ
จส 8001 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
จส 8002 การฝึกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จส 8003 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
จส 8004 การศึกษาตามแนวแนะ

วิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
จส 9000 การค้นคว้าอิสระ

วิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก2)
จส 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนชำระเป็นรายภาคการศึกษา โดยรวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ค่าบริการสารสนเทศ และค่ากิจกรรมพิเศษในการศึกษาดูงาน

ปีที่ 1 (รวมค่ากิจกรรมพิเศษ 10,000 บาท)90,100
ปีที่ 235,300
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร125,400

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
    กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งผู้สมัครสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนำสำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไปแสดงด้วย และอนุโลมให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ในวันสอบสัมภาษณ์
  2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
  3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission