Academic Services Siripattana

สำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนาเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ดำเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารการพัฒนา” โดย ดําเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ดําเนินการฝึกอบรมด้านองค์ความรู้ในระดับ บัณฑิตศึกษา และสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ รายได้ให้กับสถาบัน

การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา

 • การฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป (Public Training)
 • การฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน (In-house Training)
 • การฝึกอบรมเฉพาะทาง (Specialized Training)
 • การฝึกอบรมนานาชาติ (International Training)
 • การบริการวิชาการแก่สังคม (Public Service)

ตัวอย่างการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2565

 • สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 7 หลักสูตร (ม.ค.-พ.ค. 65)
 • สํานักงาน กปร. (มี.ค. 65)
 • การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 • สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่
 • การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ลูกค้าทั่วไป ภาครัฐ/เอกชน

 • บริษัทอินฟอร์เมชั่น แอนด์
 • คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด การเคหะแห่งชาติ
 • สํานักงานประกันสังคม
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ บิสซีเนส
 • บอดี้บิลเดอร์ จํากัด เป็นต้น
Academic Services Siripattana

ติดต่อ

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 ถนนเสรีไทย
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240