Academic Services Siripattana

สำนักสิริพัฒนา

“สำนักสิริพัฒนา” เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ โดยร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ อันจะนำมาซึ่งรายได้เข้าสถาบัน

การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา

 • การฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป (Public Training)
 • การฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน (In-house Training)
 • การฝึกอบรมเฉพาะทาง (Specialized Training)
 • การฝึกอบรมนานาชาติ (International Training)
 • การบริการวิชาการแก่สังคม (Public Service)

ตัวอย่างการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม

 • นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) (สำนักงาน กปร.)
 • พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) (สำนักงาน กปร.)
 • เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง (การเคหะแห่งชาติ)
 • เตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนระดับในช่วงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ระดับ 4 ขึ้นระดับ 5 และระดับ 6 ขึ้นระดับ 7 (การเคหะแห่งชาติ)
 • นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • ประธาน/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เทศบาล อบจ.เมืองพัทยา) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • การยกระดับการพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมสำหรับประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
 • ภาวะผู้นำเพื่อการสร้างทีม (สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์)
 • Training Course on YCT Impactive Leadership (บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด)
 • หลักสูตรด้านความเสี่ยง ให้กับภาคเอกชนต่าง ๆ

ตัวอย่างหน่วยงานผู้รับบริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

 • สำนักงาน กปร.
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 • สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • การเคหะแห่งชาติ
 • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Academic Services Siripattana

ติดต่อ

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 ถนนเสรีไทย
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240