Master of Science Program in Management of Analytics and Data Technologies

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT) (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร MADT เป็นผลิตที่เน้นการผสมผสามองค์ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจและความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

 • หลักสูตรนี้ มีหลักการจัดการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานแนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Management) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และเทคโนโลยีข้อมูล (Data Technologies) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาทางธุรกิจหรือการจัดการ
 • หลักสูตรนี้ มีการส่งเสริมทักษะของนักบริหาร ทักษะทางสังคมทั้งในด้านของการสื่อสาร สามารถทำงาน
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
36 หน่วยกิต
180,600 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่-
เปิดรับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Thanachat

อาจารย์ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. เรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาทางธุรกิจ จากกรณีศึกษาจริง
 2. ฝึกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย
 3. เน้นลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
 4. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ในวงการ data
 5. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทำงานจริง (ex-consultants)
 6. วิทยากรภายนอกมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากหน้างาน
ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
วขทข 4001 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
วขทข 6001 พื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ
วขทข 6002 เทคโนโลยีข้อมูลพื้นฐาน
วขทข 6003 วัฒนธรรมของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล
วขทข 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์ในธุรกิจ
วขทข 6005 การจัดการข้อมูลสมัยใหม่
วขทข 7101 ระบบรายงานทางธุรกิจขั้นสูง
วขทข 7102 แบบจำลองข้อมูล การแปลงข้อมูล และการจัดการคุณภาพข้อมูล
วขทข 7103 การประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
วขทข 7104 การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
วขทข 7201 การออกแบบ พัฒนาและจัดการระบบคลาวด์
วขทข 7202 การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บและเครือข่ายสังคม
วขทข 7203 ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในศตวรรษที่ 21
วขทข 7204 โปรแกรมประยุกต์จากข้อมูลขนาดใหญ่
วขทข 8000 สัมมนาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
วขทข 8101-8109 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
วขทข 9000 การค้นคว้าอิสระ
วขทข 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ3500
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ4,000
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคฤดูร้อน ภาคละ2,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 8,000
ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ ภาคพิเศษภาคละ1,200
ค่าบริการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ700
ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ (ห้องสมุด) 600 x 4 ภาค2,400
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ 2,500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร180,600

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
  สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission