Master of Arts Program in Politics and Development Strategy

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ

รู้เท่าทันการเมือง เสริมสร้างปัญญา
นำพาสังคม สู่ความยั่งยืน

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 • จบภายใน 2 ปี
 • Block Course Learning
 • ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
  Master of Arts (Politics and Development Strategy)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า
39 หน่วยกิต
2 ปี
130,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่6
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 11 กรกฎาคม 66

ผู้อำนวยการหลักสูตร

pic4

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาเรียน

วิชาในหลักสูตร

 1. การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การบริหาร
  (Local Politics and Administrative Strategy)
 2. การเมืองระหว่างประเทศกับการพัฒนา
  (International Politics and Development)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน37,800
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน27,800
ภาคฤดูร้อนค่าลงทะเบียน9,500
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน27,800
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน27,800
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร130,700

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ โดยการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 11 กรกฎาคม 66
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission