พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   คำสั่งและประกาศ

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศแจ้งผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 เรื่อง โปรดลงทะเบียนกรอกข้อมูล แสดงผลการตรวจ COVID-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดการสั่งจองรูป พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการถ่ายภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อเน้นย้ำสาคัญ สำหรับผู้เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใช้ปฏิบัติทั้งวันพิธีและวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / แสดงความจำนง / เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 (อัปเดต 11 มกราคม 2567) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บริการเช่าชุดครุย สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสั่งจอง

บัตรจอดรถยนต์ชั่วคราวดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติ ของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา คณะภาษาและการสื่อสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะการจัดการการท่องเที่ยว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการฝึกซ้อมสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการร้านค้าต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 (เพิ่มเติม) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการร้านค้าต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศขยายเวลาเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ ผู้จำหน่ายเครื่องแต่งกาย และผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผม สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

VDO Clip

ข้อปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
National Institute of Development Administration (NIDA)

ข่าวประชาสัมพันธ์