ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล) (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ตอนนี้สายงานด้าน Data มาแรง #นิเทศนิด้า เลยขอแนะนำสาขาน้องใหม่อย่าง i-Data Comm
“สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล” มุ่งให้คุณสามารถประยุกต์เครื่องมือได้อย่างสร้างสรรค์ อย่าง Machine Learning, AI, Big Data หรือ Bots เพื่อเรียนรู้การจัดการกับข้อมูลอันมหาศาล แล้วนำมาสรรสร้างการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ววิชาเรียนก็น่าสนใจมากเว่ออ !

 • วิชาหลักการจัดการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล : เรียนรู้ทฤษฎีการจัดการการสื่อสาร การสื่อสารดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ฯลฯ
 • วิชาแนวคิดเชิงออกแบบสำหรับการจัดการการสื่อสาร : เรียนรู้การจัดการการสื่อสารสำหรับผลิตภัณฑ์และหรือบริการผ่านแนวคิดเชิงออกแบบ
 • วิชาระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล : เรียนรู้หลักการและระเบียบวิธีวิจัยด้านการสื่อสารและดิจิทัล
 • วิชาการเล่าเรื่องและการแสดงภาพนามธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล : เรียนรู้กระบวนการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการเล่าเรื่องด้วยภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ เครื่องจักร (Machine Learning) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และหุ่นยนต์ (Bots) ในการขับเคลื่อนการจัดการการสื่อสาร และการสื่อสารการตลาด
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
36 หน่วยกิต
2
237,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่3
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

nida2119

Asst. Prof. Chanansara Oranop na Ayutthaya, Ph.D.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันที่นำเอาข้อมูล Big Data มาสร้างโอกาสที่สำคัญทางธุรกิจ ทั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อที่จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มยอดขาย และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาขานี้ยังมีให้ฝึกงาน ปฏิบัติจริงกับบริษัทชั้นนำด้าน Data และ Communication อีกด้วย อย่าง Zanroo และ WEDO SCG
แล้วว่าแต่…เรียนสาขานี้ จบไปทำงานด้านไหนได้บ้างนะ ?

 1. นักบริหารวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
 2. นักการตลาดดิจิทัล
 3. เจ้าหน้าที่จัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 4. นักวิเคราะห์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนข้อมูล
 5. นักการสื่อสารการตลาดที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการจัดการการสื่อสาร
 6. อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อจัดการการสื่อสาร
 8. เจ้าของกิจการด้านการสื่อสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 9. อาชีพอิสระด้านการตลาดและดิจิทัล
  รู้ลึกจากผู้มีประสบการณ์จริงด้าน Data Analytics ต้องที่ #นิเทศนิด้า เท่านั้น สมัครเลย ก่อนจะพลาดโอกาสดีๆไป

วิชาในหลักสูตร

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
นน 4000 จริยธรรมการสื่อสารและกฎหมายในยุคดิจิทัล
นว 6001 หลักการจัดการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
นว 6002 แนวคิดเชิงออกแบบสำหรับการจัดการการสื่อสาร
นว 6003 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นว 6004 การเล่าเรื่องและการแสดงภาพนามธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นว 7001 ปัญญาประดิษฐ์และการตลาดแบบดิจิทัล
นว 7002 กลยุทธ์การจัดการสื่อดิจิทัลและเครือข่าย
นว 7003 พฤติกรรมผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นว 7004 การวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อดิจิทัลสำหรับการจัดการการสื่อสาร
นว 7100 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย
นว 7101 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
นว 7102 การฝึกงานสื่อสารดิจิทัล
นว 7103 โครงการสื่อสารดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อสังคม
นว 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นว 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลาราชการ การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท

เทอมแรก ประมาณ59,300
เทอม 2 ประมาณ77,300
เทอม 3 ประมาณ41,300
เทอมสุดท้าย ประมาณ59,800
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร237,700

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี (กรณีภาคพิเศษ) นับถึงวันเปิดภาคเรียน
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งใน และ / หรือ ต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภา สถาบัน รับรองวิทยฐานะ

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission