ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) (ภาคปกติ)

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

#นิเทศนิด้า เปิดรับสมัครปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ไม่ว่าจะจบคณะไหนมาก็สามารถเรียนกับเหล่าอาจารย์ตัวท็อปได้!

ปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
เป็นหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทางวิชาการ ทรัพยากรบุคคลและกำลังคนยุคใหม่ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ในอนาคต
กับ 4 สาขาวิชาเอก

  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
36 หน่วยกิต
-
94,300 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่22
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

nida2119

Asst. Prof. Chanansara Oranop na Ayutthaya, Ph.D.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

ชวนคุณมา #UpSkill ไปด้วยกันกับ#นิเทศนิด้า เรียนปริญญาโททั้งที ต้อง#เรียนกับตัวจริง
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ววันนี้

หลักสูตรของคณะ เน้นการให้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีพื้นฐานจากแนวคิดและทฤษฎีที่แข็งแกร่ง และการฝึกปฏิบัติที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
นน 4000 จริยธรรมการสื่อสารและกฎหมายในยุคดิจิทัล
นน 6001 ทฤษฎีการสื่อสาร
นน 6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
นน 6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
นน 6004 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์
นน 7001 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค
นน 7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
นน 7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า
นน 7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
นน 7005 เทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร
นน 7006 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นน 7013 การสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
นน7014 สร้างสรรค์การประกอบการ: การพัฒนาสินค้าและรูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
นน 7015 การจัดการและการตลาดผู้ทรงอิทธิพลและผู้มีชื่อเสียง
นน 7016 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมและการเขียนเนื้อหา
นน 7017 ชุมชนออนไลน์และการจัดการโครงการรณรงค์แบบไวรัล
นน 7018 การผลิตสำหรับสื่อสังคม
นน 7019 ประเด็นทางสังคมและการสื่อสารสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน
นน 7020 สื่อดิจิทัลและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน
นน 7021 โครงการรณรงค์การตลาดแบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน
นน 7022 นโยบายชี้แนะสาธารณะและการสื่อสารเพื่อสุขภาพ สุขภาวะและความยั่งยืน
นน 7100 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์
นน 7101 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย
นน 7102 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
นน 7103 ภาพลักษณ์ประเทศ การสร้างตราสินค้าสถานที่ และการสื่อสาร
นน 7104 ประเด็นแนวหน้าในการศึกษาด้านสื่อในเอเชียตะวันออก
นน 7105 กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับการจัดการในภาวะวิกฤติ
นน 7106 สื่อดิจิทัลและการเคลื่อนไหว
นน 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นน 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

หน่วยกิตละ 1,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร94,300

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี (กรณีภาคพิเศษ) นับถึงวันเปิดภาคเรียน
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งใน และ / หรือ ต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภา สถาบัน รับรองวิทยฐานะ

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission