ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

“สู่ความเป็นนานาชาติของนิด้าด้วยความเป็นมืออาชีพ และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์”

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ เป็นหน่วยงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการวิจัย และการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ทำหน้าที่รองรับภาระงานตามพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ประสานงานและดำเนินการโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
  • บริการด้านพิธีการต่างๆ (เช่น การรับรอง การจัดดูงานสำหรับแขกต่างประเทศ) การอำนวยความสะดวกด้านหนังสือเดินทางวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน และงานด้านกงสุลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักวิชาการและนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  • ประสานงานด้านงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการงบเจรจาธุรกิจในระดับสถาบันฯ ทั้งที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและจากแหล่งทุนอื่น และด้านงบประมาณอื่น อันเนื่องกับกิจการต่างประเทศ
  • รับผิดชอบงานเลขานุการที่เกี่ยวกับทุนการศึกษานานาชาติ การฝึกอบรม และการดูงานในต่างประเทศสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
  • ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการและนักศึกษาต่างประเทศ เช่น ที่พักและการปรับตัวประสานงานด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ เช่น เผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลของสถาบันฯ ออกสู่สายตานานาประเทศ และให้ข้อมูลเรื่องสถานที่ศึกษาต่อหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
  • ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และกิจกรรมด้านต่างประเทศอื่นๆ ของสถาบันฯ เพื่อการวางแผนงานโดยรวม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศของสกอ. และของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ทวีปโอเชียเนีย

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศออสเตรเลีย

ทวีปแอฟริกา

ประเทศกาน่า

ประเทศมาลาวี

ประเทศแอฟริกาใต้

ทวีปยุโรป

ประเทศเช็ก

ประเทศเบลเยี่ยม

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศเยอรมนี

ประเทศรัสเซีย

ประเทศสเปน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสโลวาเกีย

สหราชอาณาจักร

ประเทศอิตาลี

ประเทศออสเตรีย

ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศฮังการี

ทวีปเอเชีย

ประเทศไทย

ประเทศกัมพูชา

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศจีน

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศบังคลาเทศ

ประเทศปากีสถาน

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมองโกเลีย

ประเทศเมียนมาร์

ประเทศลาว

ประเทศเวียดนาม

ประเทศศรีลังกา

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินเดีย

ประเทศอิสราเอล

เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)