ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

“สู่ความเป็นนานาชาติของนิด้าด้วยความเป็นมืออาชีพ และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์”

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ เป็นหน่วยงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการวิจัย และการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ทำหน้าที่รองรับภาระงานตามพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ประสานงานและดำเนินการโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
 • บริการด้านพิธีการต่างๆ (เช่น การรับรอง การจัดดูงานสำหรับแขกต่างประเทศ) การอำนวยความสะดวกด้านหนังสือเดินทางวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน และงานด้านกงสุลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักวิชาการและนักศึกษาชาวต่างประเทศ
 • ประสานงานด้านงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการงบเจรจาธุรกิจในระดับสถาบันฯ ทั้งที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและจากแหล่งทุนอื่น และด้านงบประมาณอื่น อันเนื่องกับกิจการต่างประเทศ
 • รับผิดชอบงานเลขานุการที่เกี่ยวกับทุนการศึกษานานาชาติ การฝึกอบรม และการดูงานในต่างประเทศสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการและนักศึกษาต่างประเทศ เช่น ที่พักและการปรับตัวประสานงานด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ เช่น เผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลของสถาบันฯ ออกสู่สายตานานาประเทศ และให้ข้อมูลเรื่องสถานที่ศึกษาต่อหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
 • ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และกิจกรรมด้านต่างประเทศอื่นๆ ของสถาบันฯ เพื่อการวางแผนงานโดยรวม
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศของสกอ. และของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ทวีปโอเชียเนีย

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศออสเตรเลีย

ทวีปแอฟริกา

ประเทศกาน่า

ประเทศมาลาวี

ประเทศแอฟริกาใต้

ทวีปยุโรป

ประเทศเช็ก

ประเทศเบลเยี่ยม

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศเยอรมนี

ประเทศรัสเซีย

ประเทศสเปน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสโลวาเกีย

สหราชอาณาจักร

ประเทศอิตาลี

ประเทศออสเตรีย

ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศฮังการี

ทวีปอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทวีปเอเชีย

ประเทศไทย

 • Pacific Asia Travel Association Thailand Chapter
 • Sobon Education (Thailand) Co., Ltd
 • United Nations Thailand
 • Sripatum University
 • CAA-NSTDA
 • Yunus Thailand

ประเทศกัมพูชา

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศจีน

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศบังคลาเทศ

ประเทศปากีสถาน

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมองโกเลีย

ประเทศเมียนมาร์

ประเทศลาว

ประเทศเวียดนาม

ประเทศศรีลังกา

ประเทศสิงคโปร์

 • Singapore Management University –

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินเดีย

ประเทศอิสราเอล

เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)