GSTM

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

Graduate School of Tourism Management
เว็บไซต์คณะการจัดการการท่องเที่ยว

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

บัณฑิตวิทยาลัยด้านการท่องเที่ยวแห่งแรกในเอเชีย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการอันดับหนึ่งของไทยที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นคลังสมองด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน การพัฒนา และการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ มีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ UNWTO.TedQual ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านแนวคิด ทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริง มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการ 100%

Admission สมัครเรียน

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรฝึกอบรม

ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง นิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง เมื่อได้มาเรียนทำให้รู้จักเปลี่ยนมุมมอง ความคิดใหม่ๆโดยเฉพาะการสร้างกรอบแนวคิดในการทำงาน ปรับให้เป็นระบบให้ดีขึ้น เหมือนการมองหาร้านตัดสูทร้านนึง เราอยากให้สูทที่เราใส่เป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการตอบโจทย์สิ่งที่เราคาดหวังไว้ ว่าเราเดินออกไปแล้วเราจะเป็นคนแบบใด"
Alumni Image Profile
นายจักรพงษ์ ชินกระโทก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด บริษัท ไฟด์ ฟู้ด มาร์เก็ตเพลส จำกัด และ บริษัท พาเวิร์น ดี จำกัด
การจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

Contact ติดต่อคณะ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240