เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร(ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรปริญญาโท ที่ครบ จบ ในที่เดียว
ได้ทั้งบริหาร และ เศรษฐศาสตร์

 • ใช้เวลาเรียน 1 ปี 8 เดือน เรียนเป็นรายวิชา (Block Course)
 • เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • เน้นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารองค์การ
 • การเรียนประกอบด้วย การศึกษาทฤษฏี กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข่าวสาร การอภิปราย การศึกษาดูงาน
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
1.8 Year
300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่20
เปิดรับสมัคร นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

pro8

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Ph.D. Business Administration (Economics) University of Memphis, USA Research Interests: Econometrics, Environmental Economics, Health Economics

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่รวมเศรษฐศาสตร์และบริหารไว้ด้วยกัน
 2.  หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA
 3.  หลักสูตรเน้นประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหาร
 4. วิชาในหลักสูตรใช้ได้จริง ใช้ได้เลย (ตัวอย่างรายวิชา Economic Data Analysis For Management, Finance For Executives, Project Planning And Analysis)

วิชาในหลักสูตร

 1. ศบ 7010 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ
 2. ศบ 7020 การเงินสำหรับผู้บริหาร
 3.  ศบ 7030 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
 4. ศบ 7040 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
 5. ศบ 7060 การจัดการนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

300,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายได้และรวมค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว)

ค่าลงทะเบียน300,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร300,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยะฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือ
 3. หรืออายุ 27 ปีขึ้นไป

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission