นิด้า campus life

ที่สุดของความประทับใจใน “นิด้า”

โดย วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ (ศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่นที่ 5)

ผมเข้าไปที่นิด้าครั้งแรกเมื่อปี 2548 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในขณะนั้น นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่ยังมีอาคารเรียนที่ไม่ใหญ่โตเหมือนดังปัจจุบันนี้ มีต้นไม้ร่มรื่น สะอาด และสงบเงียบ แม้เพียงได้สัมผัสกับนิด้าในช่วงเวลาสั้น ๆ ก็รู้สึกประทับใจแล้ว ในใจคิดวางแผนไว้ว่า อยากจะศึกษาต่อที่นิด้าบ้าง ถ้ามีโอกาส 

ในปี 2557 ผมได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ของนิด้าสมความตั้งใจ โดยได้สมัครสอบเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาจากนิด้าด้วย และผมก็ได้รับทุนดังที่มุ่งมั่นสอบให้ได้ จึงรู้สึกดีใจและประทับใจมาก เมื่อได้มาเรียนที่นี่ ผมตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก ไม่เคยขาดเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียว อุทิศแรงกายแรงใจและกำลังสติปัญญาเรียนให้จบ เพราะด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นกอปรกับ “พลังบวก” ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทั้งระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ การสนับสนุนที่ดีของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ ประกอบกับการอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้านของสถาบัน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อาหาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จัดให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่  และที่สำคัญ คือ สภาพแวดล้อมภายในสถาบันที่ร่มรื่นงดงาม เต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้นานาพันธุ์ และอาคารสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย และสวยงามสบายตา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพลังสนับสนุนให้นักศึกษามีพลังที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว แม้ว่า การเรียนระดับปริญญาเอก ของผมจะหนักมาก ทั้งการอ่านตำราภาษาต่างประเทศ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านบทความวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นงานวิจัยชั้นสูง

ด้วยความตั้งใจและความพากเพียรในการเรียนให้จบระดับปริญญาเอก ในที่สุดผมก็จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2562 ภาพทุกภาพในวันพระราชทานปริญญาบัตรยังคงประทับใจและปลาบปลื้มใจอยู่ไม่รู้ลืมเลือน ต้องบอกจากใจจริงเลยว่า ผมรักสถาบันแห่งนี้มาก ความประทับใจในนิด้าคือทุก ๆ วินาทีที่ได้มาศึกษาต่อ ณ สถาบันแห่งนี้ ผมได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ทางการวิชาการหลาย ๆ ด้านจาก “นิด้า” สมนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” คือ ศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนา การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นำในอนาคต และการได้ซึมซับปรัชญาที่ว่า “ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom for Sustainable Development)” 

แม้ว่าผมจะเรียนจบมานานแล้ว นิด้าก็ยังพิจารณาให้ผมได้รับ “รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565” ด้วยผมมีผลงานได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ…ผมจึงเป็นนักศึกษาเก่าคนหนึ่งที่รักและประทับใจในนิด้ามาก ที่สุดของความประทับใจใน“นิด้า” ก็คือ ที่สุดแห่งความทรงจำที่มีต่อ “ความเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” สถาบันที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณและมีคุณภาพทางวิชาการอันเป็นยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งคงประทับอยู่ในใจเสมอ