การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานที่ดีของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารงาน

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนี้พัฒนาขึ้นในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เพื่อระดมผู้เรียนจากภาคเอกชน และภาครัฐเพื่อร่วมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนประยุกต์ใช้จุดแข็งของหลักการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารงานที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผลันของโลก

สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
39 หน่วยกิต
2
218,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่29
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผอ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

  • สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก และเชี่ยวชาญด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  • หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวของไทย ที่ได้รับการรับรองโดย AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)
  • เปิดสอนมากกว่า 28 ปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างเครือข่ายจากหลายวิชาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิสาหกิจ และภาคเอกชน
  • ประยุกต์ใช้ความรู้จากการบูรณาการทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก
รอ 6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Administration and Sustainable Development)
รอ 6001 การวิจัยทางการจัดการ (Management Research)
รอ 6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Sector Management)
รอ 6003 องค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)

หมวดวิชาเอก
รอ 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ (Strategic Management and Public Policy)
รอ 7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Management and Development for Excellence)
รอ 7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร (Financial Management for Executive)
รอ 7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร (Marketing Management for Executive)

หมวดวิชาเลือก
รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Management and Technology)
รอ 7101 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ (Economics for Management)
รอ 7103 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ(Independent Study: Combination of Practical and Theoretical Knowledge)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 150,100
ภาคการศึกษาที่ 250,100
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 16,100
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 136,000
ภาคการศึกษาที่ 250,100
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)16,100
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร218,500

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
  • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission