ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักสูตรที่จะเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคล ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • ประกอบอาชีพได้หลากหลายหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ล่าม นักแปล พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า
36 หน่วยกิต
191,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่20
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Dr. Kasma Suwanarak

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

  1.  ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์รประยุกต์ รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะปัจจุบันของประเทศ
  3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ วิสัยทัศน์ และศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและแนวคิดของเจ้าของภาษา ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษใจวิชาชีพของตนในระดับสูง
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซํบซ้อนในบริบทของ-วิชาการหรือวิชาชีพได้ อย่างมั่นคงและมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชาพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)
อพอ 5000 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
อพอ 5001 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพ

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (9 หน่วยกิต)
อพอ 6000 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ
อพอ 6001 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ
อพอ 6002 ระเบียบวิธีวิจ้ย

หมวดวิชาเลือก (แผน ก2 9 หน่วยกิต แผน ข 18 หน่วกิต)
อพอ 7000 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงอาชีพ
อพอ 7001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
อพอ 7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล
อพอ 7003 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
อพอ 7004 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
อพอ 7005 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้สอนมืออาชีพ
อพอ 7006 การศึกษาเฉพาะเรื่อง

การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
อพอ 9000 การค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
อพอ 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียน191,700
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร191,700

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์รประยุกต์ รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะปัจจุบันของประเทศ
  3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ วิสัยทัศน์ และศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและแนวคิดของเจ้าของภาษา ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษใจวิชาชีพของตนในระดับสูง
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซํบซ้อนในบริบทของ-วิชาการหรือวิชาชีพได้ อย่างมั่นคงและมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission