สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

สมัครเรียน

ประเภทและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนช่วยเหลือการศึกษา
(ทุน RA/TA)

ทุนสนับสนุนการทําและ
การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

การติดต่อขอรับทุน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ทุนปริญญาโท

02-7273838-9

ทุนปริญญาเอก

02-7273838-8

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ทุนปริญญาโท

02-7273838-9

ทุนปริญญาเอก

02-7273838-8

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ทุนปริญญาโท

02-7273838-9

ทุนปริญญาเอก

02-7273838-8

คณะสถิติประยุกต์

ทุนปริญญาโท-เอก

02-7273037-9

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทุนปริญญาโท-เอก

02-7273100

คณะภาษาและการสื่อสาร

ทุนปริญญาโท-เอก

02-7273140-1

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทุนปริญญาโท-เอก

02-7273474-5

ข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษา