สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

สมัครเรียน

ประเภทและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนช่วยเหลือการศึกษา
(ทุน RA/TA)

ทุนสนับสนุนการทําและ
การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

การติดต่อขอรับทุน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ทุนปริญญาโท

0 2727 3876

คณะบริหารธุรกิจ

ทุนปริญญาโท

0 2727 3933-39

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ทุนปริญญาโท

0 2727 3176, 54, 80

ทุนปริญญาเอก

0 2727 3640

คณะสถิติประยุกต์

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3037-40

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3096-99

คณะภาษาและการสื่อสาร

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3138-43, 62

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3474-79, 90-91

คณะนิติศาสตร์

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3661-64, 3754

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3671-73

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3759, 3764

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3291, 3797

International College

ทุนปริญญาโท-เอก

0 2727 3003