Master of Science Program in Computer Science and Information Systems

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) (ภาคปกติ)

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันนี้ อาชีพหลายอาชีพมีความไม่มั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม งานในสายเทคโนโลยีกลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเหล่านี้ สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีรายได้ที่สูงถึง 6 หลัก

  • ???? จาก ???? ที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้
  • Computer Science and Information Systems (????) ที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีทั่ว ๆ ไป แต่เราลงลึกไปถึงโลกของ Deep Tech ที่ท้าทายศักยภาพคนทำงานด้านเทคโนโลยีในทุกระดับ
  • เราจึงออกแบบหลักสูตรที่ผสานศาสตร์ที่จำเป็นที่สุดมาไว้ในที่เดียว คือ Deep Tech and Intelligent Systems (CSDT) และ Information Systems Management (ISM)
  • เพื่อเป็นการติดอาวุธทางความรู้ ที่ทรงพลังที่สุดให้กับคุณแบบครบทุกด้าน
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
37 หน่วยกิต
117,600 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่CSDT 2/66, ISM 2/66
เปิดรับสมัคร กรณีประสบการณ์/ทุนส่งเสริมการศึกษา บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2566 กรณีสอบข้อเขียน บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

  1. CSIS ผสาน 2 ศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน คือ Deep Tech and Intelligent Systems (CSDT) และ Information Systems Management (ISM) ทำให้รายวิชาของเรามีความครอบคลุมความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง
  2. มีรายวิชามายมายให้คุณได้เรียนรู้ แบบเข้มข้น เจาะลึก ตอบโจทย์คนที่ต้องการเติบโตในสายอาชีพเทคโนโลยี ที่นี่จะเปลี่ยนคุณเป็นผู้บริหารที่รู้ลึก รู้จริง ที่ใครก็ไม่อาจมองข้าม
  3. Deep Technology and Intelligent System ตัวอย่างวิชา ได้แก่ Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, Cloud Computing, AR VR, Cyber Security and Information Security Management, Cognitive Systems และ Big Data Analytics
  4. Information Systems Management ตัวอย่างวิชา ได้แก่ Business Process Design, Digital Transformation, Information Systems Auditing, Data Mining and Business Intelligence, Unstructured Data Analytics และ Agile Information Systems Developmen
ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล
คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
คส 6103 การประมวลผลบนคลาวด์
คส 6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
คส 7101 ปัญญาประดิษฐ์
คส 7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
คส 7103 เทคโนโลยีบล็อกเชน: สมาร์ทคอนแทรกและแอปพลิเคชันแบบไม่รวมศูนย์
คส 7104 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คส 7201 การออกแบบกระบวนการธุรกิจ
คส 7202 ระบบแบบกระจายสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ
คส 7203 การแปลงแบบดิจิทัล
คส 7204 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
คส 7301 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่
คส 7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน
คส 7303 การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
คส 7304 ระบบความรู้ความเข้าใจ
คส 7305 หุ่นยนต์อัจฉริยะ
คส 7306 การวิเคราะห์รูปภาพ
คส 7307 การจัดการข้อมูลใหญ่
คส 7308 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
คส 7309 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ
คส 7310 การเรียนรู้เชิงลึก
คส 7311 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น
คส 7312 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
คส 7313 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
คส 7314 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
คส 7401 การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร
คส 7402 การทำเหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
คส 7403 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
คส 7404 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่คล่องตัว
คส 7405 การวัดประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
คส 7406 โครงการค้นคว้าอิสระขั้นสูง
คส 8001 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คส 8701 – 8703 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คส 8704 – 8706 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คส 8707 – 8709 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ
คส 9004 วิทยานิพนธ์

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ1500
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ4000
ค่าบำรุงสถาบัน ภาคฤดูร้อน ภาคละ2000
ค่ากิจกรรมพิเศษ เทอมละ1000
ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ ภาคปกติภาคละ200
ค่าบริการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ700
ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) ภาคการศึกษาละ600
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ2500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร1000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร117,600

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. กรณีสอบข้องเขียนได้คะแนนวิชาเฉพาะ 2 มากกว่า 500 คะแนน และได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 400 คะแนน รวมกันได้มากกว่า 950 คะแนน ถึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
3. กรณีประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ถึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
4.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 ถึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.75 ถึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 ต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.50 ถึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร กรณีประสบการณ์/ทุนส่งเสริมการศึกษา บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2566 กรณีสอบข้อเขียน บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission