ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (English Program)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ

Why study social development at GSDMS NIDA?
We offer world-class, learning and teaching that transforms the knowledge, action and leadership needed for more equitable, inclusive sustainable development.

  • Weekend Classes only (Sat/Sun)
  • Graduates will be received the degree named Doctor of Philosophy
    (Social Development Administration) (English Program).
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า
48/60 หน่วยกิต
- Plan 1(1.1) Dissertation 48 credits, Plan 2(2.1) Coursework and Dissertation 60 credits
637,499 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัคร Now - June 20, 2024

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Duchduen

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

Flexibility of Class Scheduling Management

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

  1. Social Development Theories and Discourses
  2. Advanced Social Development Administration

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

532,500 Baht (Plan 1(1.1)) l 637,500 Baht (Plan 2(2.1))

Year 1 Semester 1Plan 1(1.1) 68,000Plan 2(2.1) 118,000
Year 1 Semester 2Plan 1(1.1) 83,500Plan 2(2.1) 82,500
Year 1 Semester 3Plan 2(2.1) 27,500
Year 2 Semester 1Plan 1(1.1) 108,000Plan 2(2.1) 82,500
Year 2 Semester 2Plan 1(1.1) 108,000Plan 2(2.1) 58,000
Year 2 Semester 3Plan 2(2.1) 53,000
Year 3 Semester 1Plan 1(1.1) 108,000Plan 2(2.1) 108,000
Year 3 Semester 2Plan 1(1.1) 57,000Plan 2(2.1) 108,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร637,499

คุณสมบัติผู้สมัคร

Plan 1(1.1) Dissertation
1) Applicants completed a Master’s degree in any field of study from an academic institution accredited by Thailand’s Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation or Office of the Civil Service Commission (OCSC)
2) Applicants must submit either at least 1 research / academic article published in a peer-reviewed academic journal listed in Thailand Citation Index (TCI) tier 1 and tier 2 or international databases (i.e., ISI, Scopus) with 100 percent author contribution rate, or at least 2 research / academic articles with 50 percent author contribution rate. Applicants must also submit an additional author contributions form specifying the contribution of each author of the manuscript.
Plan 2(2.1) Coursework and Dissertation
1. Applicants completed a Master’s degree in any field of study from an academic institution accredited by Thailand’s Office of the Higher Education Commission (OHEC) or Office of the Civil Service Commission (OCSC).
Note:
1. Applicants are requested to submit 2 letters of recommendation from academic referees who can provide insights into applicants’ suitability for Ph.D. studies, namely applicants’capability for analysis and independent working during their graduate or undergraduate studies.
2. Successful applicants will be exempted from taking two mandatory English language courses providing that they have a minimum score of 550 TOEFL ITP/ 79 TOEFL iBT or 6.5 IELTS (valid within 2 years from the test date)

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร Now - June 20, 2024
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร