น.ด.
Doctor of Laws (LL.D.)

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม ผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

 • หลักสูตรเปิดบรรยาย 2 แบบ คือ แบบแผนทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และแบบแผนเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์- วันอาทิตย์
 • บรรยายโดยหลักการกฎหมายกับการพัฒนา
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิติศาสตร์ นิด้า
48 -51 หน่วยกิต
530,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่13
เปิดรับสมัคร บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Rectangle 6427

ศ. ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน AUN-QA
 2. หลักสูตรได้รับการรับรองจาก ก.ต. ก.อ.
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เกือบ 100 %
 4. อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 5. ดุษฎีบัณฑิตได้รับการยอมรับ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 6. มีการกำกับติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยผู้อำนวยการหลักสูตรรูปแบบออนไลน์
 7. มีโครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นอกสถานที่
 8. มีห้องสมุดประจำคณะ สำหรับสืบค้นข้อมูลทางนิติศาสตร์
ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 2. หมวดวิชาหลัก
 3. หมวดวิชาวิจัย
 4. หมวดวิทยานิพนธ์
 5. สอบคุณสมบัติ

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

แบบแผนทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว วิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต ๆ ละ 8,000 บาท

แบบแผนเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคที่ 1109,000
ปีที่ 1 ภาคที่ 285,000
วิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต ๆ ละ8,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร530,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

แบบ 1 – แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด
 3. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพด้านนิติศาสตร์ หรือร่วมทำวิจัยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้วิจัยหลักของผลงานวิจัย หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์ขึ้นไป
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

แบบ 2 – แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด
 3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission