Master of Laws (LL.M.)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช้กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ

 • หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษาได้
 • หลักสูตรได้กำหนดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยและแนะนำแนวทางเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัย
 • ในการหาหัวข้อวิจัย วิธีการทำวิจัย โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยและเค้าโครงภายในเวลาที่กำหนด และจัดให้มีการอบรการทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระเป็นกิจกรรมเสริมของหลักสูตร
 • หลักสูตรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศเพิ่มเติมจากชั่วโมงการบรรยายในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการศึกษาวิจัยต่อไป
 • หลักสูตรจัดให้มีการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีผู้ให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ในระบบสารสนเทศ
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิติศาสตร์ นิด้า
39 หน่วยกิต
200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่21
เปิดรับสมัคร https://nida.ac.th/admissions-calendar/

ผู้อำนวยการหลักสูตร

m gsl

ผศ. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 และหลักสูตรได้รับการรับรองจาก กต. และ กอ.

วิชาในหลักสูตร

 1. กฎหมายเอกชน (Private Law)
 2. กฎหมายมหาชน (Public Law)
 3. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  (Criminal Law and Criminal Justice Administration)
 4. กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  (International Bussiness and Trade Law)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

หน่วยกิตละ4,800
ลงทะเบียน200,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร200,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันสมัครและนับอายุการฝึกงานได้)
 3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงาน เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร https://nida.ac.th/admissions-calendar/
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร