GSPA

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Graduate School of Public Administration
เว็บไซต์คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

มีเป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตและผู้บริหารที่มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารพัฒนาในโลกยุคใหม่ ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย คณะรัฐประศาสนศาตร์ เน้นหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยศึกษาแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารกับงานในด้านต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการบริหารของผู้บริหารทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขององค์กรและสังคม

ทั้งนี้ ทาง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีทั้งหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก และ หลักสูตรฝึกอบรม มากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

school Video Cover

Admission สมัครเรียน

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

การมาเรียนต่อนิด้า เหมือนมาเติมเต็มในสิ่งที่เรายังขาดไป เพราะคณาจารย์ที่มาสอนต่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากที่เรามีข้อมูลอยู่ 1 ถึง 10 แต่พอมาเรียนแล้วเราจะรู้มากกว่า 10 ไปถึง 100 จาก 100 ไปเป็นหลักพันหลักหมื่น สิ่งที่เราได้เก็บไปเป็นแต่สิ่งดี ๆ สิ่งที่เป็นจริง สามารถทำได้จริง นำไปปรับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานของเราได้จริง บนองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ สังคมเพื่อนมีความหลากหลายในสายอาชีพ ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ไม่เพียงแค่ให้ความรู้ แต่นิด้าสอนให้เรามีหลักการ มีอุดมการณ์ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศ และสอนให้รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตนในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ดีให้แก่ประเทศชาติอย่างไร
Alumni Image Profile
คุณพัสกร ยาชูชีพ
ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM รุ่นที่25

Contact ติดต่อคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240