หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

“การจัดการสิ่งแวดล้อมคือเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน”
หลักสูตรปริญญาเอกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม) ของนิด้า เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างนักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีวิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัยกำหนดนโยบายและวางแผนในการดูแลแก้ไขปัญหาและวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ด้วยองค์ความรู้ระดับสากลและน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • เรียนนอกเวลาราชการ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่กำหนด
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
(48)(57)(72) หน่วยกิต
แบบ 1(1.1) - แบบ 2(2.1) - แบบ 2(2.2)
351,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ -
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Chamlong

ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ภาครัฐ/เอกชน: นักวิชาการ/อาจารย์ ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ดูแลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจส่วนตัว: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านสิ่งแวดล้อม การรับกำจัดของเสียอันตราย
ภาคชุมชน/องค์กรอิสระ: นักวิชาการอิสระภาคประชาชนและบุคลากรขององค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร อาทิ เอ็นจีโอ

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน
สว 5100 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

หมวดวิชาหลัก
สว 6101 การประยุกต์แนวทางพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อม
สว 6102 การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
สว 6201 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
สว 6202 การวิจัยเชิงบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
สว 6203 การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
สว 6204 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร
สว 7101 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
สว 7102 การอภิบาลระบบนิเวศสังคม
สว 7103 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
สว 7104 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์
สว 7105 การเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
สว 7106 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นประยุกต์
สว 7107 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
สว 7201 การควบคุมมลพิษและการประยุกต์
สว 7202 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขั้นประยุกต์
สว 7203 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานขั้นประยุกต์
สว 7204 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและการประยุกต์
สว 7205 ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
สว 7206 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์

กลุ่มวิชาการจัดการความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
สว 7301 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สว 7302 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
สว 7303 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำขั้นประยุกต์
สว 7304 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
สว 7305 การจัดการคุณภาพอากาศขั้นประยุกต์
สว 7306 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
สว 7307 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์
สว 7308 ความสามารถฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อมในยุคความปกติใหม่
สว 7309 การสื่อสารและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
สว 7310 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
สว 7401 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา
สว 7402 การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
สว 7403 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
สว 7404 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทย
สว 7405 การศึกษาเรียนรู้ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มวิชาการจัดการเมือง ท้องถิ่น และชุมชนเพื่อความยั่งยืน
สว 7501 การพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชนยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
สว 7502 การจัดการความปลอดภัยและสาธารณภัยขั้นประยุกต์
สว 7503 การจัดการขยะและของเสีย
สว 7504 การวางแผนและการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
สว 7505 เมืองยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศและภาวะวิกฤติ

หมวดวิชาเลือกอื่น ๆ
สว 8000 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สว 8001 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
สว 8002 การศึกษาตามแนวแนะ

วิทยานิพนธ์ (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)
สว 9900 วิทยานิพนธ์
สว 9901 วิทยานิพนธ์
สว 9902 วิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและต้องการศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม)

การค้นคว้าอิสระ
สว 8900 การค้นคว้าอิสระ

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

แบบ 1 (1.1) ค่าใช้จ่ายประมาณ351,000
แบบ 2 (2.1) ค่าใช้จ่ายประมาณ417,000
แบบ 2 (2.2) ค่าใช้จ่ายประมาณ513,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร351,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยได้รับการเผยแพร่ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission