ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้เชิงผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพที่ตนเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นในบริบทที่หลากหลายทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการพัฒนา ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายขอบเขตความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
  • ภาคปกติ (เรียนวันธรรมดา) : มีทุนส่งเสริมการศึกษา
  • ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) : จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสานออนไซต์และออนไลน์)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า
36 หน่วยกิต
54,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่10
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

dr tewich

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

  1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนทั้งด้านทฤษฎีด้านการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ตลอดจนมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพของตนได้ องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
หมายเหตุ เงื่อนไขการเรียนในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันและหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาหมวดวิชาพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
สวญ 5000 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา
สวญ 5001 การฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา
สวญ 5002 การอ่านภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา
สวญ 5003 การเขียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา
สวญ 5004 ระเบียบวิธีวิจัยหมวดวิชาหลัก (9 หน่วยกิต)
สวญ 6000 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
สวญ 6001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา
สวญ 6002 การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหมวดวิชาเลือก (แผน ข 9 หน่วยกิต)
สวญ 7000 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย
สวญ 7001 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
สวญ 7002 การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่น
สวญ 7003 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
สวญ 7004 วัฒนธรรมกระแสนิยมและสื่อสารมวลชนในญี่ปุ่น
สวญ 7005 การศึกษาเฉพาะเรื่องหมวดวิชาค้นคว้าอิสร (3 หน่วยกิต)
สวญ 9000 การค้นคว้าอิสระหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
สวญ 9004 วิทยานิพนธ์สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

เฉลี่ยเทอมละ 13,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร54,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหน่วยองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมิวิทยฐานะ ที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
  2. ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทเมื่อศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดสอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ระดับ ไม่ต่ำกว่า N3 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาโทของหลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission