Professional MBA

Professional MBA

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านบริหารธุรกิจมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบริหารมืออาชีพ
  • ผู้เรียนเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม หรือผู้ที่มีศักยภาพสูงขององค์กร
  • โอกาสในการศึกษาดูงานในประเทศแถบ Asia-Pacific
  • หลักสูตรมีความเป็นสากล พร้อมทุกสนามสอบไม่ว่าจะเป็น CFA, PMP, SAS
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
48 หน่วยกิต
316,800 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่16
เปิดรับสมัคร บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

piya

ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล

ผู้อำนวยการโครงการ Professional MBA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาได้มีทางเลือกที่หลากหลายเหมาะกับสถานะตนเองมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อจัดกลุ่มผู้เข้าศึกษาให้มีความเหมาะสมและเฉพาะทาง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
  3. เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างผู้นำทางธุรกิจและนักบริหารมืออาชีพ

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน
บธ 5100 การจัดการร่วมสมัย
บธ 5300 บัญชีการเงิน
บธ 5400 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บธ 5500 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
หมวดวิชาหลัก
บธ 6100 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
บธ 6200 การบริหารการตลาด
บธ 6300 บัญชีบริหาร
บธ 6400 การบริหารการเงิน
บธ 6500 การบริหารการปฏิบัติการ
หมวดวิชาเอก/เลือกสาขาการตลาด
บธ 7200 การบริหารการตลาดอุตสาหกรรม
บธ 7201 พฤติกรรมผู้บริโภค
บธ 7202 การบริหารการค้าปลีก
บธ 7203 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
บธ 7204 การวิจัยตลาด
บธ 7205 การสื่อสารการตลาด
บธ 7206 การตลาดบริการ
บธ 7207 การบริหารการตลาดขั้นสูง
บธ 7208 การบริหารแคมเปญโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บธ 7209 การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
บธ 7901 การตลาดระหว่างประเทศ
บธ 7902 การตลาดสำหรับการบริการทางการเงิน
บธ 7907 การบริหารการส่งกำลังบำรุง
บธ 7908 การจัดการการพาณิชย์แบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บธ 7910 การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
บธ 8290 สัมมนาการตลาด
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน
บธ 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่
บธ 7401 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
บธ 7402 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บธ 7403 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
บธ 7404 วาณิชธนกิจ
บธ 7405 การบริหารการเงินชั้นสูง
บธ 7406 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน
บธ 7407 ทฤษฎีการจัดการการลงทุนและตลาดทุน
บธ 7408 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
บธ 7409 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ CFA®
บธ 7410 การวิเคราะห์การเงินและความเสี่ยง สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ FRM®
บธ 7411 การวางแผนทางการเงิน สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ CFP®
บธ 7902 การตลาดสำหรับการบริการทางการเงิน
บธ 7906 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
บธ 8490 สัมมนาการเงิน
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารการปฏิบัติการ
บธ 7500 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บธ 7501 แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการบริหารการปฏิบัติการ
บธ 7502 การบริหารการปฏิบัติการบริการ
บธ 7503 การบริหารคุณภาพ
บธ 7504 การบริหารโครงการ
บธ 7505 กลยุทธ์ทางด้านการปฏิบัติการ
บธ 7506 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
บธ 7507 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
บธ 7907 การบริหารการส่งกำลังบำรุง
บธ 7909 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
บธ 8590 สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บธ 7600 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
บธ 7601 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บธ 7602 ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
บธ 7603 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำเหมืองข้อมูล และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บธ 7604 การประยุกต์ใช้วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจขององค์กร
บธ 7605 ความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเตรียมความพร้อมสอบ CISSP
บธ 7606 การบริหารชุมชนออนไลน์และสื่อสังคม
บธ 7607 การบริหารแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน ITIL สำหรับการเตรียม ความพร้อมสอบ ITIL
บธ 7608 การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ 7609 กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์นวัตกรรม
บธ 7610 การบริหารโครงการแบบ Agile สำหรับเตรียมความพรัอมการสอบ PMI-ACP และ CSM
บธ 7611 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการเตรียมตัวสอบ PMP
บธ 7905 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บธ 8690 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ
สาขากลยุทธ์
บธ 7800 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน: องค์กรธุรกิจ คลัสเตอร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
บธ 7801 เกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
บธ 7802 ประสาทวิทยาและการตัดสินใจ
บธ 7803 กลยุทธ์การแข่งขัน
บธ 7804 การจัดการองค์กรทางสังคม
บธ 7805 การเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การตัดสินใจ
บธ 7806 การเปลี่ยนแปลงการจัดการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บธ 7807 วิธีปฏิบัติในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
บธ 7808 การกำกับดูแลกิจการ(บรรษัทภิบาล)
บธ 7809 Design Thinking สำหรับสร้างนวัตกรรม
บธ 7903 ระบบการควบคุมการบริหารและกลยุทธ์
บธ 7908 การจัดการการพาณิชย์แบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บธ 7909 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
บธ 7910 การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
บธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
บธ 9000 การค้นคว้าอิสระ: โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ
การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน
การสอบประมวลความรู้ด้วยปากเปล่า

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 5,700
ค่าบำรุงการศึกษา/ภาคการศึกษา4,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 20,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี/ภาคการศึกษา 700
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ/ภาคการศึกษา 600
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร316,800

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
  2. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยต้องมีหนังสือรับรองจาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือตำแหน่งที่สูงกว่า เท่านั้น
  3.  มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี1 ปีนับจนถึงวันสมัคร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร