Master of Science (Human Resource and Organization Development)

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

พัฒนาคุณให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ
บริหารคนตรงจุด…บริหารงานตรงใจองค์การ
มีวิธีคิดที่เท่าทันกับกระแสโลก และมีทักษะความสามารถที่ดีในกระบวนการร่วมคิดร่วมเรียนรู้ พัฒนาแนวความคิด เทคนิคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์การที่ปฏิบัติงานให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็เรียนได้
 • ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
 • ได้รับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ Master of Science (Human Resource and Organization Development)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
36 หน่วยกิต
2 ปี
194,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่22
เปิดรับสมัคร 6 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

NIDA2 1132 1

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. เราเป็นหลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ แห่งแรกของประเทศ
 2. หลักสูตร HROD แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร โดย AUN-QA (ASEAN University Network Assurance)
 3. เปิดสอนมากว่า 30 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 4.  อาจารย์ประจำหลักสูตรในคณะมีศาสตราจารย์ถึง 4 คน และจบปริญญาเอก 100%
 5. หลักสูตรคุณภาพ โดยกูรูที่เป็นที่สุดอันดับ 1 ด้าน HROD ระดับประเทศ
 6. เน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 7. ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการแบ่งปันประสบการณ์ของเครือข่ายนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ผ่านการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาความสามารถขององค์การ ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
 8. บูรณาการแนวคิดการพัฒนามนุษย์ จากปรัชญาของโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก
พอ 6001 พฤติกรรมมนุษย์และการเรียนรู้ในองค์การ
HR 6001 Human Behavior and Learning in Organization

พอ 6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ
HR 6002 Organization Theory, Development and Management

พอ 6003 จริยธรรมในองค์การและสังคม
HR 6003 Ethics in Organization and Societies

พอ 6004 ระเบียบวิธีวิจัย
HR 6004 Research Methodology

หมวดวิชาเอก สาขาวิชาเอกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
พอ 7011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
HR 7011 Strategic Human Resource Management

พอ 7012 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
HR 7012 Strategic Human Resource Development

พอ 7013 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
HR 7013 Performance Management System

พอ 7014 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตำแหน่ง
และการพัฒนาอาชีพ
HR 7014 Human Resource Planning, Staffing and Career Development

หมวดวิชาเอก สาขาวิชาเอกการพัฒนาองค์การ
พอ 7021 ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ
HR 7021 Human Resource System for Organization Development

พอ 7022 การออกแบบและสถาปัตยกรรมองค์การ
HR 7022 Organization Designs and Architecture

พอ 7023 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
HR 7023 Strategic Performance Management

พอ 7024 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
HR 7024 Strategic Communication for Change

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (เตรียมความพร้อม) 8,000 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติ (เตรียมความพร้อม) 8,000 บาท

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 43,800
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 43,800
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 314,000
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 43,800
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 33,300
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร194,700

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. มีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี(โดยนับประสบการณ์การทำงานถึงวันรับสมัคร)

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 6 มกราคม - 31 มีนาคม 2566
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อกองบริการการศึกษา

082-7901940 @nidaadmission