ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ติดอาวุธทางปัญญา ใส่ชุดเกราะให้การทำงาน

หลังจบการอบรมสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร ของคณะนิติศาสตร์ นิด้า ได้ โดย “เทียบโอน” ได้ถึง 4 รายวิชา

  • ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.
  • หลักสูตร 8 เดือน เน้นเรียนคลาสเล็ก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติ
  • เรียนรู้คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐในด้านต่าง ๆ และการฝึกภาคปฏิบัติ
สมัครเรียน
หลักสูตรฝึกอบรม
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิติศาสตร์ นิด้า
- หน่วยกิต
69,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่9
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Rectangle 6427

ศ. ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

  1. ฟรี ! กิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองจริง ณ ศาลปกครองและกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่
  2. คัดสรรวิทยากรระดับเบอร์หนึ่งและแถวหน้าของทุกหัวข้อบรรยาย
  3. มีการบรรยายเสริม สรุปเนื้อหาทุกหมวด
  4. มีบริการฟังการบรรยายย้อนหลังในระบบ e-learning
  5. มีกิจกรรมเสวนาวิชาการในประเด็นทางกฎหมายมหาชนที่กำลังเป็นที่สนใจ Hot issue
  6. มีบริการห้องสมุดกฎหมายมหาชน สามารถยืมหนังสือกลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้

วิชาในหลักสูตร

หมวด ๑ หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (๓๖ ชั่วโมง) หมวด ๒ กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (๑๓๘ ชั่วโมง)
หมวด ๓ กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (๑๕ ชั่วโมง)
หมวด ๔ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (๖๓ ชั่วโมง) หมวด ๕ คดีปกครองเฉพาะด้าน (๔๒ ชั่วโมง)
หมวด ๖ ฝึกภาคปฏิบัติ (๓๓ ชั่วโมง)

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร69,000
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับส่วนลด 4,000 บาท65,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร69,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลทั่วไป

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2566

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร