Academic Services SUDSESC

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรียกว่า “ศยพ.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center, National Institute of Development Administration หรือ “SuDSESC” เป็นการบูรณาการระหว่าง ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา เพื่อมุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริม รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และอื่น ๆ

มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังนี้
1. Research เป็นศูนย์กลางการศึกษา ข้อมูลองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย

2. Training จัดการศึกษา ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคม
อาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย

3. Networking สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในประเทศและต่างประเทศ

4. Gateway เผยแพร่และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และ การศึกษาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชียในการบูรณาการศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับ

Academic Services SUDSESC

Research

ศูนย์กลางการศึกษา ข้อมูล องค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Academic Services SUDSESC

Training

จัดการศึกษาอบรมและให้บริการ
วิชาการแก่สังคม

Academic Services SUDSESC

Network

ร่วมมือทางวิชาการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศ

Academic Services SUDSESC

Knowledge Gateway

ส่งเสริม เผยแพร่และรวบรวม
องค์ความรู้

SuDSESC ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ และสัมมนาวิชาการมากมาย อาทิ

บริการวิชาการ
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลักสูตร : การเตรียมความพร้อม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยุคใหม่ : พลิกโฉมองค์กรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

หน่วยศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลงาน ดังนี้
(1) โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากลไกการขยายผลศาสตรพระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่
แบบบูรณาการและการทดลองเชิงปฏิบัติการ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีสะเกษ
(2) โครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model
(3) Sustainable Recovery: Resilience, Inclusion and Green – ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่ เป็นแบบอย่างสู่หลักวิชาการเพื่อการขยายผลในวงกว้าง
(4) งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง
(5) องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(6) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา
(7) Sufficiency Talk Series เสวนาหัวข้อ นิด้ากับเศรษฐกิจพอเพียง และ
(8) การประชุมวิชาการ “15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย”

หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา มีผลงาน ดังนี้ ตำรา : การเมืองเปรียบเทียบ และรัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรมเปรียบเทียบอาเซียน การท่องเที่ยว : โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV อาชีวะ : แผนบูรณาการ เรื่อง “การวิจัยทางนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ด้านการบริการมูลค่าสูง โดยส่งเสริมบุคลากรสายอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการ
ของพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา เพื่อการท่องเที่ยวที่แข่งขันได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” China Study : แผนบูรณาการ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ของไทย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อพัฒนาภูมิภาค: บริบทขององค์กรเอกชนที่มีผลต่อการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกและทางน้ำของจีน
ตามนโยบาย “จีนลงใต้” เยาวชน : ผู้นำเยาวชนอาเซียน และ Learning and Innovation Skills – 4 Cs การเมือง : นโยบายส่งเสริมและพัฒนา “อุตสาหกรรมสีเขียว” และ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

Academic Services SUDSESC

ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

02-727-3605, 02-727-3645 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง