เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคปกติ)

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิด ทำธุรกิจแบบมืออาชีพ

  • จบสาขาไหนก็เรียนได้
  • มีทุนการศึกษา (ภาคปกติ)
  • สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
  • หลักสูตร 2 ปี
  • ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
99,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

pro24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

Ph.D. (Agricultural, Food, Resource Economics) Michigan State University, USA Research Interests: Agribusiness, Agricultural Economics, Game Theory, Labor Economics

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

– เปิดสอนมากว่า 55 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง
– เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
– สอนโดยอาจารย์ระดับ PhD 100 %
– เลือกได้ระหว่าง Research หรือ Business Consulting
– เสริมประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

วิชาในหลักสูตร

– การวางแผนและจัดการโครงการ Project Planning and Management
– เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจและเศรษฐกิจ Digital Technology in Business and Economy
– การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ Data Analytic for Business Decision
– ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการกำหนดนโยบาย Sustainable Business and Policy

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ชำระเป็นรายภาคการศึกษา

หน่วยกิตละ1,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร99,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาค)

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission