DAD (Development Administrator in Digital Era)

Development Administrator in Digital Era

ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร

DAD หลักสูตรที่ตอบโจทย์ Digital Transformation เพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่

 • หลักสูตร DAD เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ มุมมองใหม่ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรมผ่านการถ่ายทอดจากกูรูชั้นนำระดับประเทศจากทุกวงการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาองค์กรในยุค Digital Transformation อีกทั้งยังพัฒนาทักษะที่สำคัญในยุค Digital ผ่านการร่วมกิจกรรม Design Think Workshop ที่ช่วยให้เข้าใจถึงแนวทางพื้นฐานในการแก้ปัญหาในองค์กร และกิจกรรม Bootcamp ที่ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ มาลงมือปฏิบัติงานจริง ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเครือข่ายผู้เข้าอบรมต่อไปในอนาคต
สมัครเรียน
หลักสูตรฝึกอบรม
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
อบรม 2 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2566
กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
- หน่วยกิต
89,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 9
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 28 มี.ค. 2567

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Rectangle 6428

Associate Professor Dr.Danuvas Sagarik

Associate Dean for Academic Affairs, Graduate School of Public Administration

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

program_video_cover

ความพิเศษของหลักสูตร

รวมเครือข่ายผู้นำยุคใหม่จากทุกวงการ พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ – การลงมือปฎิบัติจริงผ่าน Workshop และ Bootcamp

วิชาในหลักสูตร

 1. Digital Marketing in the Disrupted World
 2. Driving Sustainable Growth with Trust and Customer 360
 3. 5G and Digital Business Strategies
 4. Digital ID and e-Transactions Development in Thailand
 5. Cryptocurrency and Digital Assets: Trends and Opportunities
 6. Future E-Commerce Trend
 7. Digital Transformation for New Generation Leaders
 8. Cyber Security for Digital Leaders
 9. Digital Law
 10. Future Foresight and Future Solutions
 11. Metaverse: The Next Big Thing
 12. DAD x CITU Skill-Workshop: Design Thinking for Digital Product and Services
 13. DAD Bootcamp”

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน89,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร89,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นผู้บริหารหรือผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการบริหารการพัฒนาองค์กรและประเทศในยุคดิจิทัล มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ
  1.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป) ข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการ Fast tracker หรือเทียบเท่า
  1.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
  1.3 นายทหารหรือนายตํารวจที่มีชั้นยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอกหรือร้อยตำรวจเอก ขึ้นไป
  1.4 นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
  1.5 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 2. รัฐวิสาหกิจ
  2.1 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
  2.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป
 3. ภาคเอกชน
  3.1 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
  3.2 สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
  3.3 ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
  3.4 อื่น ๆ
 4. บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมโดยทางหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 28 มี.ค. 2567

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร