ประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร

การบูรณาการองค์ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย การบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โดยหลักสูตรฯได้จัดการบรรยาย ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เช่น

  • หลักการบริหารและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  • นโยบายของรัฐและการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง
  • กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง/ศาลยุติธรรม
  • การฝึกภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงานสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีทางสิ่งแวดล้อม
  • สัมมนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สมัครเรียน
หลักสูตรฝึกอบรม
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะนิติศาสตร์ นิด้า
- หน่วยกิต
54,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่1
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Rectangle 6427

ศ. ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

การบูรณาการหลักการทางนิติศาสตร์ หลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทางปฏิบัติ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

หมวด 1 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30 ชั่วโมง
หมวด 2 หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม 39 ชั่วโมง
หมวด 3 กฎหมายและการจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง 51 ชั่วโมง
หมวด 4 กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม 54 ชั่วโมง
หมวด 5 การศึกษาดูงาน 24 ชั่วโมง
หมวด 6 สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบริหาร การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 9 ชั่วโมง

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียน54,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร54,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร