Doctor of Philosophy Program in Public Administration

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร

Ph.D. in Public Administration
เจียระไนผู้นำยุคใหม่ พร้อมสร้างปัญญา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดก็ได้ แต้มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ได้รับการรับรองจากหน่วยงานและสถาบันที่หลักสูตรกำหนด
 • ผลการสอบ TOEFL 550 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร
 • สามารถเลือกเรียนได้ 3 สาขาวิชาเอก คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์และอาทิตย์)
 • ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย
กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
66 หน่วยกิต
505,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 18
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 20 พ.ย. 66

ผู้อำนวยการหลักสูตร

boonanan

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดก็ได้
 2. มี 3 สาขาวิชาเอก
  – การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
  – นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
  – การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
 3. เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์และอาทิตย์)
 4. เนื้อหาทันสมัย ปรับหลักสูตรอยู่เสมอ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก
 5. มีเครือข่ายนักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่กว้างขวาง
 6. สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 7. สนับสนุนทุนการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก
รศ 8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐร่วมสมัย
รศ 8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ
รศ 8002* การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
รศ 8003* การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน
รศ 8004* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

(* เลือกลงทะเบียน 1 วิชา ตามสาขาวิชาเอก)

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
รศ 8100 ปรัชญาวิจัยทางสังคมศาสตร์
รศ 8101 การวิจัยเชิงปริมาณ 1
รศ 8102 การวิจัยเชิงปริมาณ 2
รศ 8103 การวิจัยเชิงคุณภาพ

หมวดวิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
รศ 8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รศ 8402 องค์การแห่งการเรียนรู้และตัวแบบสมรรถนะ
รศ 8403 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประเด็นความท้าทายร่วมสมัย

หมวดวิชาเอก นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
รศ 8601 การนำนโนยายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
รศ 8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง
รศ 8604 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

หมวดวิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
รศ 8801 การบริหารการเงินและการตลาดการเงิน
รศ 8803 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
รศ 8804 รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 2 (กรณีไม่ได้รับยกเว้นเรียนภาษาอังกฤษ) 65,000
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน20,000
ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 165,000
ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 247,000
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน20,000
ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 147,000
ปีการศึกษาที่ 3 ภาค 242,000
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน42,000
ปีการศึกษาที่ 3 ภาค 1 78,500
ปีการศึกษาที่ 4 ภาค 278,500
ค่าสมัคร สอบคุณสมบัติ (QE)1,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร505,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน(ก.พ.) หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้ เข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาด้านอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
 2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.5 ขึ้นไป จากระบบ 4 แต้ม กรณีแต้มเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 ต้องมีผลงานทางวิชาการแนบ
 3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL อายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
  INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
  •ผลคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร
  •ผลคะแนน TOEFL เท่ากับ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 550 คะแนน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร
  •กรณีไม่มีผลทดสอบ TOEFL ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร และต้องให้ได้คะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ก่อนสำเร็จการศึกษา
 4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 3 คน
 5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และยอมรับข้อกำหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 20 พ.ย. 66
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission