หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ระยอง)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ระยอง

ด้วยหลักสูตรที่เปิดกว้างแต่เข้มข้น ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนภูมิภาค จังหวัดระยอง คือ พื้นที่ใหม่ สังคมเครือข่าย และนวัตกรรมทางความคิด ที่จะเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถและประสบการณ์ให้ “คุณและเครือข่าย” มาร่วมกันเติมเต็มการพัฒนาที่ยั่งยืน
“ด้วยตัวคุณเอง” ณ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับอาเซียนและระดับสากล

  • เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์ อาทิตย์)
  • จบภายใน 1 ปีครึ่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
ระยอง
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
39 หน่วยกิต
122,400 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ -
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ. ดร. ณพงศ์ นพเกตุ

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

สร้างนักบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาหลัก
จส 6001 จริยธรรม อุดมการณ์ และการคิดเชิงระบบด้านสิ่งแวดล้อม
EM 6001 Environmental Ethics, Ideologies, and Systematic Thinking
จส 6002 สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ
EM 6002 Environment, Ecology and Management Technology
จส 6003 การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
EM 6003 Planning and Environmental Development Administration for Sustainability
จส 6004 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
EM 6004 Environmental Economics and Application
จส 6005 นโยบาย การเมือง และกฎหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อม
EM 6005 Policy, Politics, and Law in Environmental Management
จส 6006 หลักการวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
EM 6006 Principle of Environmental Research, Data Collection and Analysis

หมวดวิชาเอก
สาขาวิชาเอกการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Development Administration)
จส 7101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ
EM 7101 Sufficiency Economy Philosophy and Environmental Management Through the King’s Initiatives
จส 7102 ภาวะผู้นำและการบริหารความเปลี่ยนแปลงในการจัดการสิ่งแวดล้อม
EM7102 Leadership and Change Management in Environmental Management
จส 7103 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
EM 7103 Environmental and Health Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment
จส 7104 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
EM 7104 Environmental Conflict Management and Public Participation
จส 7105 การปฏิบัติการวางแผนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามประเมินผล
EM 7105 Environmental Project Planning, Monitoring and Evaluation Operations
จส 7106 การอภิบาลสิ่งแวดล้อม
EM 7106 Environmental Governance

สาขาวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม (Environmental
Management in Business and Industrial Organizations)
จส 7201 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
EM7201 Environmental Management and Safety Standards
จส 7202 การจัดการควบคุมมลพิษ
EM 7202 Pollution Control and Management
จส 7203 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
EM 7203 Eco-Industrial Management Towards Circular Economy
จส 7204 เทคโนโลยีสะอาด และการจัดการพลังงาน
EM 7204 Clean Technology and Energy Managment
จส 7205 ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
EM 7205 Environmental and Sustainable Business
จส 7206 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
EM 7206 Environmental and Social Responsibility

สาขาวิชาเอกสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)
จส 7301 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา
EM7301 Principle of Environmental Education
จส 7302 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและการสอนเพื่อสร้างสติปัญญา
EM 7302 Environmental Education Curriculum Development and Teaching Intelligence
จส 7303 สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาชุมชน
EM 7303 Environmental Education and Community Devlopment
จส 7304 นวัตกรรมและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
EM 7304 Inovation and Activities in Environmental Education
จส 7305 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
EM 7305 Research Methodology and Tools Development for Environmental Education Research
จส 7306 การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
EM 7306 Environmental Education Administration

สาขาวิชาเอกการจัดการเมือง ชุมชนและท้องถิ่นยั่งยืน (Sustainable City, Commnunity, and Local Management)
จส 7401 การพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืน
EM7401 Urban, Local, Housing and Real Estate Development for Sustainability
จส 7402 การจัดการความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันของเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
EM 7402 Urban, Local, and Community Safety Management and Resilience Development
จส 7403 วิทยาการข้อมูลและการแสดงรูปแบบเมืองและที่อยู่อาศัย
EM 7403 Urban and Housing Informatics and Visualization
จส 7404 การวางแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน
EM 7404 Action Planning for Housing and Community Development
จส 7405 การจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษสำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
EM 7405 Solid Waste and Pollution Management for Urban, Local, and Communities
จส 7406 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
EM 7406 Environmental Health Management for Urban, Local, and Communities

หมวดวิชาเลือก
จส 7701 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
EM 7701 Environmental Project Management for Sustainability
จส 7702 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
EM 7702 Environmental Information Technology
จส 7703 การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
EM 7703 International Environment Management
จส 7704 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
EM 7704 Natural Resources and Biodiversity Resource Management
จส 7705 การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ทะเลและชายฝั่ง
EM 7705 Soil, Water, Marine and Coastal Resources Management
จส 7706 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
EM 7706 Solid and Hazardous Waste Management
จส 7707 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพบรรยากาศ
EM 7707 Climate Change and Atmospheric Quality Management
จส 7708 การประเมินผลกระทบและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
EM 7708 Environmental and Social Return on Investment and Impact Assessment
จส 7709 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
EM 7709 Life Cycle Assessment
จส 7710 การประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
EM 7710 Environmental and Disaster Risk Assessment and Decision Making

วิชาเลือกอื่น ๆ
จส 8001 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
EM 8001 Environmental Management Seminar
จส 8002 การฝึกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
EM 8002 Environmental Practicum
จส 8003 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
EM 8003 Special Topics in Environmental Management
จส 8004 การศึกษาตามแนวแนะ
EM 8004 Directed Study

วิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
จส 9000 การค้นคว้าอิสระ
EM 9000 Independent Study

วิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก2)
จส 9004 วิทยานิพนธ์
EM 9004 Thesis

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนชำระเป็นรายภาคการศึกษา โดยรวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ค่าบริการสารสนเทศ และค่ากิจกรรมพิเศษในการศึกษาดูงาน

ปีที่ 1 (รวมค่ากิจกรรมพิเศษ 10,000)88,100
ปีที่ 234,300
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร122,400

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
    กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งผู้สมัครสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนำสำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไปแสดงด้วย และอนุโลมให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ในวันสอบสัมภาษณ์
  2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)
  3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission