GSHRD

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Graduate School of Human Resource Development
เว็บไซต์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพิ่มคุณค่ามนุษย์ พัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อสังคมสมดุลและยั่งยืน
The First Master’s Program in Human Resource Development

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (School of Human Resource Development – SHRD) เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม และผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

  • Educational Networking for Development
    คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงบุคลากร หน่วยงานและองค์การต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพผ่าน การวิจัย ถ่ายทอดความรู้และการเผยแพร่ทางวิชาการต่างๆ สู่บุคลากรในทุกระดับเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ
  • Developing Human Capital
    คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรภาคส่วนต่างๆ เช่นกัน ดังนั้นไม่เพียงบทบาทในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะทรัพยากรมนุษย์มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรม การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา และการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้แก่ภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่เพิ่มพูนขึ้นนี้เองที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะ
  • Graduate Prospects
    บัณฑิตคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับความเชื่อถือจากผู้จ้างในองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในภาคราชการ ภาควิสาหกิจ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดศักยภาพของตนเองในบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นทั้งในฐานะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ประกอบการ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ
school Video Cover

Admission สมัครเรียน

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ในเวลาราชการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร Double Degree

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคปกติ ในเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรฝึกอบรม

การตัดสินใจมาเรียนที่นิด้า เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดอีกครั้งในชีวิต และยังคงถูกนำมาใช้ในการทำงานอยู่เสมอ สิ่งแรก คือ การได้เข้ามาเห็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอของคณาจารย์ งานวิจัยที่หลากหลาย และมุมมองในการออกแบบหลักสูตร รวมถึงการรับฟังความเป็นไปทางธุรกิจที่หลากหลายจากนักศักษา ... ประการที่สอง คือ การเรียนรู้ที่มีศูนย์กลางคือผู้เรียนนั้น เป็นการผลักดันให้ผู้เรียนพยายามที่จะทำให้ดีที่สุด โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางคือ การรู้จักตั้งคำถามเพื่อต่อยอดไปยังผลลัพธ์ได้ในเวลาที่จำกัด ... ประการสุดท้าย คือ การเรียนที่นิด้า ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานเป็นเรื่องที่จะทำให้องค์กรมีการเติบโตในระยะยาว ... งาน HR เป็นงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้ทำหน้าที่ HR ต้องหยิบจับมาใช้/ประยุกต์อย่างมีศิลปะ นั่นคือ บริบทขององค์กร ด้วยความสำเร็จในการออกแบบเครื่องมือใด ๆ ก็ตามจะสำเร็จได้ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ขององค์กรนั้นๆ เป็นสำคัญ
Alumni Image Profile
คุณฐิตา ภาวะบุตร
ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจอาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) เกียรตินิยม ภาคพิเศษ รุ่น 15

Contact ติดต่อคณะ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 1
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240